Personal tools
You are here: Home Dokumenty Zápisy z jednání Zápis z jednání komise VISK 5 - 2007

Zápis z jednání komise VISK 5 - 2007

Zápis z jednání komise Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 5 dne 12. 3. 2007

Přítomni: Mgr. Pavlína Doležalová (SVK Plzeňského kraje), PhDr. Zuzana Hájková (JVK Č. Budějovice), Marcela Hrabáková (ÚK PedF Ústí n. L.), Mgr. Marie Klučinová (Knihovna NM), PhDr. Libuše Machačová (VK v Olomouci), Mgr. Nataša Mikšovská (NK ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Zuzana Nováková (NK ČR), PhDr. Bohdana Stoklasová (NK ČR), Mgr. Štěpánka Žižková (STK v Praze).

Omluvena: Mgr. Radka Chlupová (MZK v Brně)

 

1. Zahájení a představení členů komise :

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise , představila novou členku PhDr. Hájkovou. Upozornila na odlišnosti nového příkazu ministra kultury č. 42/2006, kterým se vydává statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná MK.

 

2. Volba předsednictva :

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Žižková, místopředsedkyní Dr. Hájková. Další jednání řídila předsedkyně komise.

 

3. Projednávání projektů :

Objem rozdělovaných prostředků činil 7 600 tis. Kč.

Pro rok 2007 byly stanoveny tyto zásady :

 • podpora retrokonverze záznamů fondů velkého rozsahu a zásadního významu pro Souborný katalog ČR (SK ČR) a meziknihovní výpůjční službu (MVS),
 • přednostní podpora projektů rozpracovaných v předchozích ročnících,
 • dodržování knihovnických i technických standardů,
 • podpora procesů bezprostředně spojených s retrokonverzí (služby a OON), nikoli nákup HW, SW a dalšího materiálu,
 • výše dotace zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů.

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:

Členky komise vedly podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem zkoumání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 5 na rok 2007, přínos pro SK ČR a MVS, dodržování knihovnických a technických standardů, rozpracovanost projektu z předchozích let.

 

4. Důvody nepřidělení dotace :

- projekt č. 10 (SVK Hradec Králové) – z pohledu zadání cílů podprogramu VISK5 se jedná o projekt marginálního významu, jehož výsledky nepřinesou všeobecné využití v rámci Souborného katalogu ČR a MVS, konverze analytických záznamů nepatří mezi stanovené priority podpory v oblasti retrokonverze.

 

5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč :

- projekt č. 1 (MZK v Brně), projekt č. 4 (NK ČR) a projekt č. 8 (Národní muzeum) – uvedené projekty splňují veškeré podmínky stanovené zadávací dokumentací, jedná se o projekty pokračující, zpřístupnění záznamů těchto významných institucí má zásadní přínos pro SK ČR a MVS,

- projekt č. 6 (NK ČR) – komise doporučuje poskytnout dotaci pouze na dokončení významné dílčí části tohoto projektu, kterou je Truhlářův katalog rukopisů Národní knihovny ČR,

- projekt č. 20 (NK ČR) – jde o unikátní notový katalog, který umožní vyhledávání záznamů nejen v obrazové podobě, ale také podle incipitu, záznamy jsou již v současné době hojně využívány, zpřístupnění prostřednictvím internetu umožní využití také v mezinárodním kontextu, dotace je poskytována na jeho dokončení.

 

6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

 • projekt č. 2 (UMPRUM) – do rozhodnutí: „Z dotace nelze hradit osobní náklady za vedení projektu, je určena výhradně na ostatní osobní náklady na katalogizaci, kontrolu a redakci záznamů.“ (O tyto náklady byla dotace snížena).
 • projekt č. 6 (NK ČR) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace byla výrazněji snížena vzhledem k tomu, že projekt nesplňuje požadavek významného přínosu pro Souborný katalog ČR a MVS, využívá výhradně formátu MASTER a ani výhledově nezmiňuje strukturování pořízených dat do formátu MARC. Dotace je proto poskytována výhradně na dokončení Truhlářova katalogu. Vzhledem k obtížné slučitelnosti charakteru projektu s hlavními zásadami podprogramu VISK 5 doporučuje komise napříště projekt do tohoto podprogramu nepředkládat a uplatnit ho jinde.“
 • projekt č. 8 (Národní muzeum) – do průvodního dopisu: „Dotace byla poskytnuta ve výši 630.000,- Kč vzhledem k různě uváděné výši finančního požadavku žadatelem.“
 • projekt č. 11 (Knihovna AV ČR) a projekt č. 19 (SVK Kladno) - do průvodního dopisu: „Jelikož předmětem projektu jsou záznamy periodik, které jsou z hlediska zpracování náročnější než záznamy monografií, výsledné záznamy budou zasílány do Souborného katalogu ČR průběžně, nikoli celá dávka najednou.“
 • projekt č. 14 (SVK Plzeňského kraje) – do rozhodnutí: „Z dotace nelze hradit nákup DHM, je určena výhradně na ostatní osobní náklady včetně pojištění.“ (O tyto náklady byla dotace snížena).
 • projekt č. 16 (SVK Hradec Králové) – do průvodního dopisu: „Je nutné zajistit nejen dostupnost výsledných záznamů prostřednictvím Souborného katalogu ČR, ale také dostupnost primárních dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.“
 • projekt č. 17 (Knihovna Židovského muzea) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji snížena vzhledem k nedostatečnému popisu projektu, podle něhož se požadované náklady jeví nadsazené.“
 • projekt č. 18 (Slezské zemské muzeum) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji snížena vzhledem k tomu, že se jedná o záznamy novodobého fondu, které lze získat efektivněji stahováním již hotových záznamů.“ - do rozhodnutí: „Z dotace nelze hradit osobní náklady za vedení projektu, je určena výhradně na ostatní osobní náklady katalogizátorů.“
 • projekt č. 19 (SVK Kladno) - do rozhodnutí: „Z dotace nelze hradit nákup materiálu, je určena výhradně na ostatní osobní náklady.“ (O tyto náklady byla dotace snížena).
 • projekty č. 7, č. 8 a č. 9 (Národní muzeum) – do průvodního dopisu: „Komise doporučuje vynaložit finanční spoluúčast přednostně na práce související s retrokonverzí, nikoli na nákup DHM.“

Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace budou obsahovat následující formulaci :

„Příjemce dotace se zavazuje dodat výsledné záznamy z úplné retrospektivní konverze do Souborného katalogu ČR. Informace o výsledku řešení projektu budou dodány do Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS).“

 

7. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 5 :

Odborná garantka PhDr. Stoklasová přednesla souhrnnou zprávu o naplňování cílů podprogramu VISK 5 za rok 2006, která je zveřejněna na webových stránkách programu VISK 5.

 

8. Závěr – přidělení finančních prostředků :

 • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 25 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 8 224 386 Kč.
 • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 24 projektů. Na rok 2007 byly v plné výši uspokojeny požadavky většiny projektů.
 • Celkem bylo rozděleno 7 453 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje tabulka.
 • Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 147 000 Kč byly ponechány jako finanční rezerva programu VISK k dalšímu využití.

 

Výsledky dotačního řízení 2007 - VISK 5

Číslo projektu Požadavek Dotace Žadatel

1

520 000

520 000

Moravská zemská knihovna v Brně

2

220 000

210 000 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

3

490 000

490 000 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

4

690 000

690 000

Národní knihovna ČR

5

241 500

241 000

Památník národního písemnictví

6

625 716

235 000

Národní knihovna ČR

7

352 000

352 000 

Národní muzeum

8

660 000

630 000 

Národní muzeum

9

225 000 

225 000 

Národní muzeum

10

 91 000 

          0

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

 11

154 000 

154 000 

Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.

 12

440 000 

440 000 

ČR - Národní lékařská knihovna 

 13

 88 000 

 88 000

Národní technické muzeum

 14

255 320 

220 000 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 

 15

140 000 

140 000 

Moravská galerie v Brně 

 16

 98 000 

 98 000 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

 17

342 000 

250 000 

Židovské muzeum v Praze 

 18

220 000 

100 000 

Slezské zemské muzeum 

 19

 79 000

 78 000

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 20

1 895 250 

1 895 000

Národní knihovna ČR 

 21

 29 000

 29 000

Moravské zemské muzeum 

 22

 30 000 

 30 000

Muzeum Jindřichohradecka 

 23

 70 000

 70 000

Ústav zemědělských a potravinářských informací 

 24

135 100 

135 000 

Vědecká knihovna v Olomouci 

 25

133 500 

133 000 

Vědecká knihovna v Olomouci 

 Celkem

8 224 386 

7 453 000 

 

Zapsala: Mgr. Petra Miturová
Schválila: Mgr. Štěpánka Žižková, předsedkyně komise
12. 3. 2007

NAHORU

Document Actions