Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Zápisy z jednání Zápis z jednání komise VISK 5 - 2006

Zápis z jednání komise VISK 5 - 2006

ZÁPIS z jednání hodnotitelské komise Programu Veřejné informační služby knihoven – VISK 5 konaného dne 2. 3. 2006

Přítomni: Mgr. Pavlína Doležalová (SVK Plzeňského kraje), Marcela Hrabáková (ÚK PedF Ústí n. L.), Mgr. Radka Chlupová (MZK v Brně), Mgr. Marie Klučinová (Knihovna NM), PhDr. Libuše Machačová (VK v Olomouci), Mgr. Nataša Mikšovská (NK ČR), Mgr. Petra Miturová (MK), Mgr. Zuzana Nováková (NK ČR), PhDr. Bohdana Stoklasová (NK ČR), Mgr. Blanka Skučková (MK), Mgr. Štěpánka Žižková (STK v Praze).

 

1. Zahájení a představení členů komise :

Mgr. Miturová (tajemnice) zahájila jednání komise.

 

2. Volba předsednictva :

Předsedkyní byla zvolena Mgr. Mikšovská, místopředsedkyní Mgr. Žižková. Další jednání řídila předsedkyně komise s výjimkou projednávání projektů Národní knihovny ČR, kdy jednání vedla místopředsedkyně.

 

3. Projednávání projektů :

Objem rozdělovaných prostředků činil 3 100 tis. Kč.

  Základní pravidla přidělování finančních prostředků :

 • podpora retrokonverze záznamů fondů velkého rozsahu a zásadního významu pro Souborný katalog ČR (SK ČR) a meziknihovní výpůjční službu (MVS),
 • ohled na rozpracování projektů směrem k předchozím ročníkům programu VISK 5 a možnost jejich urychleného dokončení,
 • dodržování knihovnických i technických standardů,
 • podpora procesů bezprostředně spojených s retrokonverzí (služby a OON), nikoli nákup HW, SW a dalšího materiálu.

 

 4. Důvody nepřidělení dotace :

S ohledem na omezené fin. prostředky byly podpořeny projekty stěžejního významu pro SK ČR (zejména pro potřeby sdílené katalogizace) a MVS a především projekty pokračující z předchozích let a těsně před dokončením. Z těchto důvodů proto nebyly podpořeny projekty č. 1 (Knihovna města Hradce Králové), č. 2 (Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského), č. 11 (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví) a č. 14 (Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.).

U níže uvedených projektů byly navíc shledány tyto nedostatky :

 • projekt č. 1 (K.m. Hr. Králové) – instituce nepřispívá svými záznamy do SK ČR, využitelnost pro oblast MVS je sporná. Tento projekt byl vyloučen opakovaně, a proto komise doporučuje žadateli hledat finanční zajištění projektu v rámci vlastního regionu.
 • projekt č. 2 (ÚIV – NPK Komenského) – vyloučen z formálních důvodů - chybí jakýkoliv popis projektu (požadavek na dotaci činí 405 tis. Kč), předmětem retrokonverze je časová vrstva let 1960-90, která není tak žádaná jako záznamy o současné pedagogické literatuře.
 • projekt č. 11 (IPVZ) – nedostatečně specifikovaná spolupráce se SK ČR, instituce je oborově specializovaná a její záznamy nemají v celostátním měřítku zásadní význam, náklady na retrokatalogizaci jsou kalkulovány v nadsazené výši.
 • projekt č. 20 (GVU v Ostravě) – komise ocenila, že žadatel oproti loňsku připravuje spolupráci se SK ČR i „Virtuální uměleckou knihovnou“, nicméně dosud nemá k dispozici internet (projekt je dán do souvislosti s dostavbou prostor, která bude dokončena až ve 2. polovině roku 2007). Zahájení retrokatalogizace záznamů z let 1995-2003 s knihou v ruce, pravděpodobně již v SK ČR zpracovaných, povede k duplicitám a není systémovým řešením.

 

5. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

 • projekt č. 12 (Knihovna Národního muzea – České muzeum hudby)

Do průvodního dopisu: „Komise požaduje před zahájením projektu schválení podoby záznamů Souborným katalogem ČR a hudebním oddělením NK ČR.“

 • projekt č. 13 (SVK Plzeňského kraje)

Do rozhodnutí o poskytnutí dotace: „Z dotace nelze hradit nákup DHM, je určena výhradně na OON včetně pojištění.“

 • projekt č. 16 (Ústav zemědělských a potravinářských informací)

Do rozhodnutí o poskytnutí dotace: „Z dotace nelze hradit nákup licence Staff Aleph 500, je určena výhradně na OON.“

 • U projektů č. 8 (Národní muzeum – knihovna), č. 13 (SVK Plzeňského kraje), č. 16 (ÚZPI) a č. 20 (ČR – Národní lékařská knihovna) bude v průvodním dopise uvedeno :

„Komise doporučuje vynaložit finanční spoluúčast příjemce dotace přednostně na práce související s retrokonverzí, nikoli na nákup DHM.“

  Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace budou obsahovat následující formulaci :

„Příjemce dotace se zavazuje dodat výsledné záznamy z úplné retrospektivní konverze do Souborného katalogu ČR. Informace o výsledku řešení projektu budou dodány do Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS).“

 

6. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 5 :

Odborná garantka PhDr. Stoklasová přednesla souhrnnou zprávu o naplňování cílů podprogramu VISK 5 za rok 2005, která je zveřejněna na webových stránkách programu VISK 5.

K vyúčtování spoluúčasti je nutno dokládat kopie OON, u mezd uvádět, kolik pracovníků a jakou výši prac. úvazku se podílejí a jaký je předmět jejich činnosti při realizaci projektu.

V průběhu roku 2006 je nutno provést kontrolu dodání záznamů pořízených retrokonverzí dodaných institucemi, které v minulých letech obdržely dotaci z podprogramu VISK 5, do Souborného katalogu ČR. Kontrola bude provedena v Národní knihovně ČR (koordinace Mgr. Mikšovská a PhDr. Eva Svobodová).

 

7. Závěr – přidělení finančních prostředků :

 • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 20 projektů. Souhrn požadovaných finančních prostředků činil 5 556 000 Kč.
 • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 16 projektů. Vzhledem k omezeným finančním možnostem programu VISK nemohly být v deseti případech dotace přiděleny v požadované výši.
 • Celkem bylo rozděleno 3 100 tis. Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje tabulka.

 

Výsledky dotačního řízení 2006 - VISK 5

Číslo projektu Požadavek Dotace Žadatel

1

59 000

0

Knihovna města Hradce Králové

2

405 000

0

Ústav pro informace ve vzdělávní - Národní pedagogická knihovna Komenského

3

56 000

26 000

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

4

447 000

100 000

Národní knihovna ČR

5

834 000

834 000

Národní knihovna ČR

6

164 000

164 000

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o.

7

220 000

100 000

Uměleckoprůmyslové museum v Praze - knihovna

8

600 000

300 000

Národní muzeum - knihovna

9

483 000

240 000

Památník národního písemnictví - knihovna

10

 758 000

       300 000

Národní knihovna ČR

 11

49 000

0

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Odd. vědeckých informací

 12

45 000

45 000

Národní muzeum - knihovna

 13

 255 000

 120 000

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

 14

84 000

0

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. - knihovna

 15

63 000

63 000

Národní technické muzeum - knihovna

 16

 146 000

 50 000

Ústav zemědělských a potravinářských informací - knihovna

 17

288 000

288 000

Moravská zemská knihovna v Brně

 18

171 000

170 000

Vědecká knihovna v Olomouci

 19

 189 000

180 000

Vědecká knihovna v Olomouci

 20

240 000

120 000

ČR - Národní lékařská knihovna

 Celkem

5 556 000

3 100 000

 

Zapsala: Mgr. Miturová
Schválila: Mgr. Mikšovská, předsedkyně komise
2.3.2006

NAHORU

Akce dokumentů