Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrokon

Technologie RETROKON

Vznik technologie RETROKON

Důležitým mezníkem pro Národní knihovnu byl rok 1994. NK ČR si opět kladla otázku: "Jak dál v oblasti retrospektivní konverze katalogů?". V souvislosti s implementací integrovaného knihovnického systému ALEPH zněla tato otázka podstatně naléhavěji než kdykoli v minulosti. NK ČR měla již za sebou opakované analýzy možností a podmínek zahraničních dodavatelů i zkušenost s domácím dodavatelem. V roce 1994 nebyly na retrospektivní konverzi k dispozici téměř žádné finanční prostředky. Do silně omezeného rozpočtu NK ČR se retrospektivní konverze již nevešla, možnosti jejího financování z domácích grantových programů přišly až o řadu let později. V této době se objevila možnost získání grantu na retrospektivní konverzi katalogů od Mellonovy nadace. Možnost byla limitována na technické vybavení, financování lidských zdrojů bylo vyloučeno. V NK ČR již existovalo několik ideových návrhů postupu retrospektivní konverze katalogů - od přímého přepisu katalogizačních lístků přímo do databáze, což je varianta technologicky méně náročná, ale klade velké nároky na lidské zdroje, až po velmi progresivní návrhy založené na využití špičkového technického vybavení. Tyto návrhy umožňovaly ochranu katalogu, jeho trvalé využití bez nutnosti dlouhodobějšího uzavření a velmi racionální využití a ušetření lidských zdrojů. NK ČR se podařilo získat grant Mellonovy nadace a díky němu špičkovou techniku umožňující realizaci progresivní varianty. Byla vypsána soutěž s mezinárodní účastí na realizaci technologie podle funkčního zadání NK ČR a na realizaci vlastní retrospektivní konverze, z níž vyšla vítězně česká firma Comdat.

Pro retrospektivní konverzi lístkových katalogů a tištěných bibliografií vyvinula tato firma na podkladě analýz a funkčního zadání pracovníků NK ČR speciální technologii RETROKON, která je velmi moderní, je založena na aplikaci technologie OCR/ICR a špičkovém technickém i programovém vybavení. Díky své modernosti, komplexnosti a zároveň modulárnosti (možnosti stavebnicové aplikace jednotlivých modulů) a možnosti snadných, finančně dostupných modifikací obecného "jádra" technologie RETROKON získala řadu ocenění doma i v zahraničí a nepochybně i díky ní se retrospektivní konverze katalogů českých knihoven stala atraktivní a sledovanou oblastí. 

V letech 1995 a 1996 se Národní knihovna dostala do velmi paradoxní situace. Na technologii RETROKON se jezdili dívat pracovníci řady domácích i zahraničních knihoven, některé zahraniční knihovny (Rusko, Slovinsko) ji s určitými modifikacemi převzaly. Pracovníci NK ČR byli zváni na přednášky o technologii RETROKON na renomované zahraniční konference. Národní knihovna uspořádala dva mezinárodní semináře věnované této problematice. S ohledem na nedostatek finančních prostředků však mohla být u nás technologie pouze testována na menších vzorcích a nemohla být nasazena do plného provozu.

Na rok 1996-1997 získala Národní knihovna účelovou dotaci od Ministerstva kultury ČR na skenování a zpřístupnění katalogů v obrazové podobě, čímž byla odstartována soustavná retrospektivní konverze.

V současné době je RETROKON kvalitním, ověřeným a spolehlivým nástrojem pro retrospektivní konverzi katalogů, který byl využit v řadě českých knihoven a s určitými modifikacemi i v knihovnách zahraničních. NK ČR každý rok přijímá řadu zahraničních návštěv zajímajících se právě o technologii RETROKON.

Akce dokumentů