Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrokon Aplikace technologie RETROKON v NK ČR

Aplikace technologie RETROKON v NK ČR

Projekty NK ČR, na něž byla použita technologie RETROKON

Retrospektivní konverze Katalogu studijního fondu – RETROKON-SF

Retrospektivní konverze katalogu studijního fondu uskutečněná v roce 1997 se stala pilotním projektem, v jehož rámci byla v plném rozsahu nasazena technologie RETROKON. Jeho realizace byla umožněna kombinací účelové finanční dotace Ministerstva kultury ČR a prostředků získaných z grantových prostředků určených na výzkum a vývoj. Katalog studijního fondu zachycuje část fondu NK, která je půjčována absenčně, především studentům. Jde o nejvíce využívaný fond i katalog NK. Protože se jedná o převážně českou produkci, záznamy od roku 1983, kdy začalo automatizované zpracování české národní bibliografie, již byly k dispozici ve strojem čitelné podobě. Bylo nutné urychleně převést starší část katalogu, záznamy zahraničních dokumentů a dalších dokumentů, které národní bibliografie nepodchytila - celkem cca 40.000 záznamů. S ohledem na mimořádnou důležitost byl katalog studijního fondu převeden do formátu UNIMARC jako první a dnes již slouží v kompletně automatizovené podobě čtenářům ve formě OPACu systému ALEPH. Za zmínku stojí skutečnost, že na převodu katalogu se podíleli studenti, celá akce byla obrazně nazývána "studenti sobě".

 

Zpřístupnění české knižní produkce 20. století prostřednictvím internetu a CD-ROM – RETROKON-BKČK

Výstupem dosud nejvýznamnějšího projektu retrospektivní konverze v českých knihovnách s názvem "Zpřístupnění české knižní produkce 20. století prostřednictvím internetu a CD-ROM" řešeného v letech 1997-2000 v rámci grantového programu pro výzkum a vývoj bylo vydání CD-ROMu zachycujícího ve formě bibliografických záznamù většinu knižní produkce vydané v Česku (a část knižní produkce vydané na Slovensku) do roku 2000. Jedná se cca o 400.000 záznamů, z nichž většina je obsažena v tištěném Bibliografickém katalogu (BK) vycházejícím od roku 1922. Pro počátek století byly doplněny další zdroje. Převodem BK do digitální podoby vznikly kvalitní záznamy s podrobným jmenným popisem, které jsou vybaveny řadou jmenných i věcných selekčních údajů - kromě jmenných selekčních údajů obsahují i MDT a předmětová hesla, většina záznamů je anotovaná. Projekt má obrovský význam v národním i mezinárodním kontextu.

Z hlediska mezinárodní spolupráce jde o mimořádný přínos pro mezinárodní projekty UBCIM a UAP, výsledek projektu je přístupný v největším světovém souborném katalogu WorldCat, do něhož NK přispívá svými záznamy souběžné české knižní produkce. Národní význam projektu spočívá nejen v zachycení, zmapování a zpřístupnění podstatné části české národní knižní produkce, ale i v možnosti racionalizovat retrospektivní konverzi katalogů dalších českých knihoven a omezit tak současné plýtvání v nedostatku, kdy s ohledem na velmi podobnou skladbu fondů většiny českých univerzálních knihoven probíhá retrospektivní konverze týchž záznamů multiplicitně, v lepším případě podle různých, v horším případě podle žádných, standardů. Šlo o korporativní projekt, do něhož se zapojila Moravská zemská knihovna a všechny státní vědecké knihovny. Cílem projektu byla modifikace technologie RETROKON pro převod rozsáhlých bibliografických záznamů a paralelní nasazení ve více institucích, převod záznamů české knižní produkce 20. století dodané formou povinného výtisku do NK do formátu UNIMARC a jejich široké zpřístupnění prostřednictvím internetu a CD-ROM.

 

Generální katalog národního konzervačního fondu (GK NKF)

Generální katalog národního konzervačního fondu (dále je GK NKF) je základním přístupovým bodem pro archivní sbírky české národní produkce. Katalogizační lístky, obsažené v tomto služebním katalogu, jsou jedinou možností pro zpřístupnění národního konzervačního fondu (část lístků je také v evidenčním katalogu).

Vzhledem k tomu, že v tištěných bibliografických soupisech byla uvedena pouze produkce, která byla do Národní knihovny České republiky (dále NK) dodána jako povinný výtisk a neuváděla se produkce, která vyšla dříve než 2 roky před zpracováním daného ročníku, mnoho literatury není zatím zpřístupněno pro širší veřejnost. GK NKF není naskenován a ani do budoucnosti se s tím nepočítá.

Retrokonverze bezprostředně navazuje na výsledky grantu "Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. stol. prostřednictvím Internetu a CD-ROM", v jehož rámci byla zpracována retrokonverzí veškerá česká produkce, která vyšla v tištěných soupisech Bibliografického katalogu 1926-1982 (dále BK) a Soupisu československé literatury za léta 1901-1925 (Nosovský-Pražák).

Po prvotních testech se ukazuje, že procento literatury, které nebylo uveřejněno v BK nebo bylo získáno dodatečně v rámci retrospektivního doplňování, je velké. Proto bude celý GK NKF porovnán s výsledky retrokonverze BK, chybějící záznamy budou metodou retrokonverze doplněny, existující záznamy budou doplněny o signatury NKF (pokud v BK chyběly). Pokud záznam obsahuje i signaturu UKF (univerzální knihovní fond), bude doplněn čárový kód, aby mohla být literatura z retrokonverze v úplnosti půjčována automatizovaným výpůjčním systémem Aleph.

Tento projekt navazuje na projekt "Zpřístupnění fondů velkých českých knihoven : Národní knihovna". V době podávání projektu jsme neměli k dispozici výsledky grantu "Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. stol. prostřednictvím Internetu a CD-ROM", takže bylo velmi nesnadné odhadnout počty záznamů a finanční prostředky. Ukázalo se, že odhad byl velmi nízký.

Pro práci byl využit vyškolený tým pracovníků, který zpracovával projekt "Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. stol. prostřednictvím Internetu a CD-ROM", část vyškoleného týmu pracovníků projektu "Retrospektivní konverze GK UKF NK ČR" a další zaškolení externisté. Na projektu pracovalo 30 externích pracovníků na úseku porovnávání lístkového katalogu s výsledky retrokonverze v bázi NKC, jiných 30 externích pracovníků pro přípravu záznamů k retrokonverzi, tým pracovníků retrokonverze bibliografických katalogů, tým pracovníků revidujících záznamy a pracovníci, kteří odstraňují duplicity (zejména v odd. OPAC) a kteří s knihou v ruce vytvářejí jednotky UKF pro možnost půjčování literatury on-line.

 

Retrospektivní konverze Generálního katalogu univerzálního knihovního fondu (GK UKF) – RETROKON-GK

Cílem projektu Retrospektivní konverze Generálního katalogu univerzálního knihovního fondu NK ČR (GK UKF) je převod záznamů obsažených v tomto katalogu do strukturované databázové podoby ve formátu UNIMARC a jejich široké zpřístupnění místním i vzdáleným uživatelům NK. GK UKF je nejúplnější "mapou" univerzálního knihovního (neboli vypůjčitelného, byť převážně prezenčně) fondu NK. GK UKF se skládá ze tří vrstev GK UKF I, GK UKF II a GK UKF III. Katalog sám o sobě je historickou památkou, kterou je třeba chránit. Ochranu celého katalogu zajistila digitální kopie, kterou se podařilo pořídit v roce 1996. Úplná retrospektivní konverze katalogu, který obsahuje více než 3 milióny lístků, vyžaduje částku, která není a v dohledné době nebude k dispozici, proto je třeba postupovat po etapách a eliminovat méně využívané vrstvy katalogu, ty zůstanou pouze v naskenované podobě, a soustředit se na více využívané části katalogu a přednostní převod tzv. "živého fondu". S ohledem na eliminaci duplicit je třeba vyloučit i záznamy převáděné v rámci retrospektivní konverze české knižní produkce 20. století. Retrospektivní konverze GK UKF postupuje v důsledku nedostatku finančních prostředků velmi pomalu, což komplikuje provoz automatizovaného výpůjčního systému v NK. Projekt Retrospektivní konverze generálního katalogu univerzálního knihovního fondu NK ČR je typickým představitelem důležitých velkých projektů, jejichž provozní zajištění je v současné době velmi komplikované. Svým významem daleko přesahuje hranice NK, svou finanční náročností přesahuje možnosti jejího stále omezenějšího rozpočtu. Projekt vstoupil do provozní fáze, takže ho nelze financovat v rámci výzkumu a vývoje. Projekt, který musí nutně pokračovat v průběhu mnoha let, tak bojuje každoročně "o život". Původně byl financován v rámci grantového programu RISK, nyní v rámci grantového programu VISK.

V souvislosti s GK UKF stojí za zmínku další (v pořadí již třetí) pokus o spolupráci s OCLC. Tentokrát byla vybrána anglicky psaná knižní produkce, jejíž vysoké procento je obsaženo v katalogu WorldCat. Zvolena byla časová vrstva před rokem 1970, kdy se v našich záznamech ještě nevyskytovalo MDT ani předmětová hesla, čímž byl omezen počet nutných zásahů do záznamu převzatého z externí báze dat. Navržená cena 4 USD/1 záznam však byla šestkrát vyšší než cena za záznam převedený technologií RETROKON.

 

GK UKF I

  • retrospektivní konverze starých tisků 1501-1800
  • retrospektivní konverze starých tisků 1801-1950

 

Katalog GK UKF I zachycuje veškerou literaturu z knihovního fondu NK ČR vydanou od roku 1501 do roku 1950 včetně, s výjimkou rukopisů, prvotisků, drobných tisků, grafiky a historických map. Obsahuje 1.871.306 lístků. Retrospektivní konverze tohoto katalogu je nesmírně náročná zejména u jeho starších vrstev. Pro retrospektivní konverzi novějších vrstev katalogu je využitelná varianta technologie RETROKON a je zde k dispozici tým dostatečně zapracovaných pracovníků. Pro starší vrstvy katalogu (zejména staré tisky do roku 1800) byly v roce 2002 vytvořeny pracovní postupy a metodika retrokonverze, i zde byla použita modifikovaná metoda RETROKON. Po testovací fázi v roce 2003 se ukázalo, že pro staré tisky není metoda RETROKON optimální. Tyto záznamy jsou průběžně rekatalogizovány. Velmi výhodnou se naopak ukázala první fáze metody retrokonverze, a to předvýběr záznamů pomocí programu RIS, umožňující členění fondu do mnoha různých kategorií.

V letech 2002-2005 byly díky dotacím v rámci podprogramu VISK 5 – RETROKON předvybrány záznamy starých tisků z let 1501-1800. Cílem projektu realizovaného v letech 2006-2009- v rámci podprogramu VISK 5 – RETROKON je pokračovat v předvýběru a přípravě záznamů tisků vydaných v letech 1801-1950 pro další etapu retrokonverze. Zároveň jsou zpracovávány záznamy nové. Měla by proběhnout retrokonverze části záznamů zahraniční knižní produkce z let 1801-1950. Vybrané záznamy budou průběžně revidovány a zpřístupňovány prostřednictvím internetu a poskytovány zdarma do CASLIN – SK ČR. Česká knižní produkce tohoto období je doplňována do báze NKC prostřednictvím linky zpracování současné české knižní produkce. 

 

Retrokonverze starých tisků 1501-1800

V roce 2002 byla zahájena první zkušební etapa prací na retrokonverzi GK UKF I - staré tisky 1501-1800, která byla součástí programu VISK 5 (Retrokon - Národní program retrospektivní konverze katalogů v ČR). Vedením prací byla pověřena pracovnice oddělení rukopisů a starých tisků Jaroslava Kašparová.

Oddělení rukopisů a starých tisků s týmem 5 externích pracovníků a externí spoluprací interních pracovníků oddělení rukopisů a starých tisků otestovalo postupy při zpracování různých typů katalogizačních lístků popisující staré tisky. Bylo potřeba vytvořit a ověřit optimální metodické postupy pro výběr záznamů (v programu RIS), pro jejich přepis (v programu TEXTIF), a jejich strukturování (v programu PROTAG) tak, aby konvertované záznamy mohly být převedeny do báze starých tisků (STT), kde byly revidovány a doplněny o další údaje. Program TEXTIF pro ruční přepis záznamů fungoval bez větších problémů.

Pro potřeby strukturování starých tisků do formátu UNIMARC byly provedeny úpravy programu firmy COMDAT. Byla vytvořena speciální varianta programu PROTAG -ST, která se rovněž osvědčila.

Program RIS, na který jsou z hlediska výběru starých tisků kladeny větší nároky než při výběru záznamů z GK II, fungoval z hlediska výběru starých tisků zatím s jistými omezeními. Problematický nebyl výběr, ale následná filtrace záznamů podle více zadaných příznakových kritérií. Nová verze programu testovaná a spuštěná v roce 2003 byla již schopna filtrovat vybrané záznamy podle libovolně zadaných příznakových kritérií a ruční třídění záznamů je již minulostí.

Retrokonverze lístkového katalogu GK I je časově i finančně daleko náročnější než retrokonverze jiných druhů katalogů Národní knihovny (složitější typ záznamů, pravopisná i jazyková obtížnost předloh apod.) a nutně zahrnuje závěrečnou fázi „revize“ s knihou v ruce a následné doplnění údajů pro začlenění záznamu do struktury elektronického katalogu NK (zejména z hlediska propojení s autoritními hesly jmennými a věcnými i z hlediska propojení vazeb na výpůjčním systém atd.). Bez této kontroly retrokonvertovaných záznamů s knihou v ruce a jejich úpravy by celkový výsledný efekt retrokonverze starých tisků zůstal na půli cesty.

Snahou oddělení rukopisů a starých tisků je tedy tyto retrokonvertované záznamy co nejdříve plnohodnotně začleňovat do Báze STT, ovšem současná situace personální a finanční oddělení rukopisů a starých tisků toto umožňuje jen ve velmi omezené míře. Posílení personálních kapacit Oddělení rukopisů a starých tisků interními či externími pracovními silami se proto ukazuje v této souvislosti jako velmi naléhavé.

 

GK UKF II 

Hlavní prioritou retrospektivní konverze GK UKF II jsou nejvíce půjčované knihy a novější část katalogu. Zprovoznění informačního systému pro retrospektivní konverzi umožňuje v rámci GK II vytvářet různé vrstvy podle míry využití fondu. Z úplné retrospektivní konverze jsou vyloučeny málo využívané signatury. V roce 2002 byla dokončena retrospektivní konverze české národní bibliografie 20. století a v roce 2001 proběhlo doplnění chybějících záznamů z národního konzervačního fondu (NKF. V současné době jsou s ohledem na eliminaci duplicit a snahu o maximální úplnost podchycení české knižní produkce 20. století v rámci retrospektivní konverze GK II převáděny záznamy zahraničních knih a záznamy českých knih, které nebyly získány do NKF. V roce 2004 byly zkonvertovány záznamy, které nebyly zahrnuty do dřívější retrokonverze firmou Vodní stavby Tábor a v roce 2005 byla provedena částečná revize záznamů zkonvertovaných Vodními stavbami v letech 1994-1995. V roce 2006 byla retrospektivní konverze GK UKF II dokončena. Výsledkem jsou kvalitní bibliografické záznamy, které byly zpřístupněny na internetu a předány do CASLIN – SK ČR.

 

Retrospektivní konverze Generálního katalogu Slovanské knihovny

Generální katalog Slovanské knihovny (GK SK) obsahuje záznamy dokumentů odborné světové slavistické literatury z oblasti společenských věd ve všech evropských jazycích a záznamy vybrané původní tvorby slovanských národů. Zvlášť významné jsou dokumenty o činnosti a životě první vlny ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném období v ČSR a v dalších evropských zemích. Velký mezinárodní zájem vzbuzuje takřka úplná kolekce monografií, sborníků a periodik vydávaných ruskými a ukrajinskými emigranty v meziválečném Československu. Tato cenná vydání představují velké národní bohatství i z hlediska bohemikálního.

Záznamy GK SK nejsou součástí jiných katalgů NK ČR. Fond SK byl budován od roku 1925 a zahrnuje dokumenty 16. až 20. století (do roku 1996). GK SK byl v roce 1997 naskenován a o rok později zpřístupněn v obrazové podobě. Pro plnohodnotné využití katalogu s vícehlediskovým přístupem k záznamům byla nutná retrospektivní konverze.

Retrospektivní konverze GK SK byla zahájena v roce 2000 díky grantu Open Society Institute Budapest. Od ukončení grantu postupuje retrospektivní konverze tohoto katalogu velmi pomalu – potýká se se stejnými problémy jako GK UKF. V roce 2007 byla ukončena hlavní etapa retrokonverze GK SK. Se zpracovanými záznamy se po konverzi do Alephu nadále pracuje. Ukončení této etapy ovšem neznamená, že celý generální katalog je převeden do Alephu. Zbývá převést do Alephu záznamy prozatím nevybrané pro retrokonverzi, např. záznamy české produkce, které by se měly doplnit kopírováním záznamů NK, dokončit "krátké" záznamy, které vznikly v Alephu z různých důvodů – při půjčování, umísťování knih v příruční knihovně nebo ve volném výběru apod. Vzhledem k časové náročnosti bude třeba tuto další fázi uskutečnit opět pomocí grantu v budoucích letech.

Retrospektivní konverze Generálního katalogu Slovanské knihovny byla ukončena v roce 2011.

Retrospektivní konverze GK SK představuje významný příspěvek pro rozvoj světové slavistiky a možnost širokého mezinárodního využití fondu. Výsledné záznamy najdou mnohonásobné využití ve světových knihovnách a stanou se podstatným přínosem pro rozvoj volně sdílených mezinárodních bází či virtuální knihovnu světové slavistické produkce.

 

Retrospektivní konverze národních autorit – RETROKON-Autority

S růstem databází a kooperace knihoven nabyla na významu příprava a údržba souborů autorit. S ohledem na stále ještě malý rozsah databází a teprve počáteční stadium reálné kooperace českých knihoven se jednalo o problematiku u nás poněkud podceňovanou. Rok 1996 však znamenal v této oblasti zlom v rovině teoreticko-osvětově-přesvědčovací a v roce 1997 se důsledná kontrola selekčních prvků prostřednictvím souborů autorit (tehdy spíše přístupových souborů) začala uplatňovat v praxi. NK zřídila nové oddělení národních autorit, čímž akcentovala důležitost problematiky a přihlásila se k odpovědnosti především za národní autority, které nemůžeme odnikud převzít a za něž jsme před světem odpovědni (programy IFLA i EC). Kromě systematického čištění a údržby již existujících přístupových souborů v systému ALEPH jako základu budoucích "regulérních" souborů autorit tvořených v souladu s formátem UNIMARC/Autority byly shromažďovány potencionální zdroje pro soubory národních autorit pro jména i korporace a převedeny do formátu UNIMARC/Autority (dnes MARC/Autority). Pro jejich převod byla opět využita technologie RETROKON, modifikovaná pro autority. V rámci projektu "Zpřístupnění záznamů českých národních autorit prostřednictvím internetu a CD-ROM" (MK ČR - VaV) probíhajícího v roce 1998 se tak podařilo vytvořit retrospektivní konverzí tzv. Kuncovy biografické kartotéky (cca 48.000 záznamů) zapůjčené Památníkem národního písemnictví jádro souboru národních jmenných autorit.

 

Zpřístupnění fondů velkých českých knihoven : Národní knihovna České republiky

Projekt probíhal v letech 2000-2004. V jedné ze svých linií navázal na výše zmíněný projekt "Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím Internetu a CD-ROM".

Prvním cílem tří úzce souvisejících projektů NK, Moravské zemské knihovny v Brně a Státní vědecké knihovny v Olomouci bylo široké zpřístupnění fondů těchto velkých českých knihoven prostřednictvím retrospektivní konverze jejich katalogů založené na jednotné technologii, účinné spolupráci a sdílení technického vybavení, finančních a lidských zdrojů i získaných zkušeností. Efektivní řízení a optimalizaci průběhu retrospektivní konverze ve všech třech knihovnách zaručil komplexní informační systém, na jehož vývoji a testování se všechny tři knihovny v rámci předkládaného projektu podílely. Druhým cílem bylo doplnění projektu "Zpřístupnění záznamů české knižní produkce 20. století prostřednictvím internetu a CD-ROM" o záznamy, české knižní produkce, které nebyly zahrnuty do Bibliografického katalogu (nebyly dodány do NK formou povinného výtisku nebo byly dodány pozdě), ale byly obsaženy v katalozích NK, Moravské zemské knihovny v Brně a Státní vědecké knihovny v Olomouci. Třetím cílem byla koordinace retrospektivní konverze zahraničních dokumentů v návaznosti na míru využití těchto fondů v jednotlivých knihovnách.

 

Katalog hudebních tisků

Záznamy katalogu hudebních tisků uložených v hudebním oddělení NK ČR byly díky dotaci z podprogramu VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON během roku 2008 převedeny do strukturované podoby a při dodržení standardů přeneseny do systému ALEPH. Převod byl realizován metodou RETROKON a prostřednictvím systému ZRIS do formátu MARC 21. Záznamy dostupné v bázích jiných knihoven byly prostřednictvím ZRIS lokalizovány a staženy, nedostupné záznamy byly konvertovány. Katalog byl dosud zpřístupňován ve formě klasického lístkového katalogu ve studovně hudebního oddělení NK ČR a prostřednictvím internetu na stránkách NK ČR jako naskenovaný katalog v systému RetrIS. Katalog je vyhledáván jak výzkumnými pracovníky, tak širokou veřejností, pedagogy a umělci. Druhovým zastoupením je fond hudebních tisků univerzální. Obsahuje hudebniny z konce 18. století, z 19. a zejména 20. století. Od roku 1995 jsou nové přírůstky hudebnin zpracovávány pouze v elektronickém katalogu NK ČR v bázi NKC. Katalog hudebních tisků byl soustavně budován od roku 1923.

 

Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu v Praze

V roce 2008 bylo započato s retrokonverzí katalogu Ruského zahraničního historického archivu. Jedná se převážně o ručně psané lístky. Naprostá většina je psaná cyrilicí, menší část latinkou. Často jde o záznamy špatně čitelné, které vyžadují ověřování údajů přímo v knihách, jejich zpracování je značně náročné. V roce 2008 byly v rámci grantu zpracovány cca 2/3 z celkového množství záznamů. V roce 2009 byla retrospektivní konverze katalogu dokončena.

Katalog obsahuje záznamy unikátní sbírky materiálů spojených s historií ruských společenských a revolučních hnutí, první světové války, ruské revoluce a občanské války, zpráv o činnosti ruských politických stran a spolků a o životě ruské emigrace v zahraničí. Představuje nejrozsáhlejší soubor svého druhu v Evropě. Katalog byl budován po dobu existence Ruského zahraničního archivu v Praze v letech 1923-1945. Poté přešel knižní fond archivu s katalogem do Slovanské knihovny.

Pro retrokonverzi katalogu je využívána speciální varianta technologie RETROKON-GK. Základem je modulární technologie RETROKON obohacená o informační systém (RIS) nezbytný k efektivnímu řízení retrospektivní konverze složitých katalogů. Technologie zajišťuje eliminaci duplicitních a multiplicitních činností, sledování a postupné zpřístupňování výsledků jednotlivých fází, přednostní výběr záznamů živého fondu a eliminaci málo využívaných dokumentů. Informační systém RIS byl v roce 2016 nahrazen novou webovou aplikací RetrIS.

Retrospektivní konverze tohoto katalogu představuje významný příspěvek pro rozvoj světové slavistiky a možnost širokého mezinárodního využití fondu. Výsledné záznamy najdou mnohonásobné využití ve světových knihovnách a stanou se podstatným přínosem pro rozvoj volně sdílených mezinárodních bází či virtuální knihovnu světové slavistické produkce.

 

Retrospektivní konverze souborného katalogu zahraničních periodik

Cílem projektu byla retrospektivní konverze katalogu zahraničních periodik včetně přidělení MDT. Byly doplněny sigly a roky odběru u záznamů převzatých z ISSN compactu. Zpracované tituly byly importovány do báze SKC (Souborný katalog ČR) a jsou přístupné na internetu v rámci CASLIN – SK ČR.

 

V současné době jsou všechny hlavní katalogy NK ČR naskenované, vyjma GK NKF, který však prošel retrospektivní konverzí. Následující katalogy zůstanou přístupné pouze v obrazové podobě prostřednictvím internetu v programu RetrIS . Jejich kompletní retrospektivní konverze se neplánuje:

  • Generální katalog UKF III (seriály)
  • Katalog národní retrospektivní bibliografie 19. století

 

Závěr

Většina uvedených projektů vyžadovala vytvoření vlastní varianty technologie RETROKON. Projekt RETROKON-BKČK vyžadoval dopracování speciálních nástrojů pro podrobné hodnocení záznamů jednotlivých zúčastněných knihoven a tvorbu protokolů, projekt RETROKON-GK vyžaduje s ohledem na přednostní převod živého fondu napojení na systémové číslo přidělované systémem ALEPH a informační systém pro sledování postupu retrospektivní konverze katalogu, která nebude postupovat ani chronologicky, ani abecedně, ale v podstatě náhodně podle výpůjček. Všechny varianty ale vycházejí ze stejného standardního jádra. Protože jde o bibliografické záznamy, je jím UNIMARC : Bibliografický formát. U projektu UNIMARC/Authority jde i o modifikaci standardního jádra. V současnosti se používá již formát MARC21.

Z uvedeného textu je zřejmé, že Národní knihovna přistupuje k retrospektivní konverzi svých katalogů cílevědomě a zodpovědně. Existence dnes již bohatě prakticky prověřené komplexní technologie RETROKON umožňuje zvládnout retrospektivní konverzi katalogů NK v celé její složitosti. Kromě špičkové technologie existuje i tým vyškolených odborníků, byla navázána úspěšná spolupráce s devíti velkými českými knihovnami. Podařilo se překlenout i svízelnou počáteční situaci, kdy pro zpřístupnění českého národního kulturního dědictví a otevření fondů českých knihoven měly větší pochopení zahraniční nadace než české Ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury se nyní snaží retrospektivní konverzi systematicky podporovat formou účelových dotací i grantů. První grant, který umožnil odstartovat retrospektivní konverzi v NK moderním a efektivním způsobem, jsme získali od Mellonovy nadace s tím, že se jedná o podporu pro začátek, na kterou by měla navázat systematická podpora zřizovatele. Zdá se, že se tento záměr podařil. Doufejme, že problematika retrospektivní konverze katalogů bude mít na Ministerstvu kultury i nadále "zelenou" a že budou k dispozici finanční zdroje, kterými bude moci příslušný odbor ministerstva svoji osvícenou politiku v této oblasti podepřít.

 NAHORU

 

Akce dokumentů