Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrokon Technologie RETROKON

Technologie RETROKON

Jednotlivé etapy procesu retrokonverze

Proces retrokonverze

Proces retrospektivní konverze katalogů technologií RETROKON se skládá ze čtyř etap, které lze schematicky znázornit takto:

 

Schéma procesu retrokonverze

 

Zároveň byl pro každou etapu retrospektivní konverze vyvinut firmou Comdat zvláštní program, jak je patrno z následujícího schématu:

 

Schéma RETROKONu

 

Etapa I: skenování a zpřístupnění

 

Záznamy obsažené v lístkových katalozích nebo tištěných bibliografických soupisech jsou skenovány špičkovými skenery, které zaručují kvalitní výchozí materiál pro další fáze. Výsledkem první etapy je digitalizovaná "obrazová" podoba lístkových katalogů nebo bibliografií. Archivace dat byla zpočátku prováděna na magnetooptická média a disková pole, dnes jsou data shromažďována a uchovávána na serverech. Pro některé katalogy může být první etapa zároveň etapou poslední.

Pro proces skenování byl vyvinut program Comdat ARTIF, s jehož pomocí byl obsluhován skener, zobrazovány naskenované katalogizační lístky a ukládány na předem zvolené místo. Pracovníkům program umožnil rozhodovat o kvalitě jednotlivých záznamů a způsobu jejich přepisu.

Ke zpřístupnění obrazových předloh uživatelům sloužil speciální program Comdat KATALOG včetně možnosti objednávání dokumentů, který byl později nahrazen programem KATIF. V roce 2016 byla firmou SOFO Group a.s. vyvinuta zcela nová webová aplikace RetrIS, která sloučila původně samostatné programy KATIF (naskenované katalogy NK ČR), NRIS (katalogy naskenované v rámci programu VISK 5) a RIS (interní program NK ČR). Program KATALOG byl zpřístupněn díky donaci firmy Hewlett-Packard a účelové investiční dotaci Ministerstva kultury v roce 1998.

Program KATALOG:

Hlavní nabídka programu Katalog

Katalog 

Řazení záznamů v GK I

Zobrazení naskenovaného záznamu v programu Katalog

 

Program KATIF sloužil uživatelům k prohlížení naskenovaných katalogizačních lístků a k objednávání vybraných dokumentů. KATIF byl přístupný místním uživatelům na lokální síti i uživatelům vzdáleným prostřednictvím internetu. 


Program KATIF:

Katif

 

Pro potřeby řízení retrospektivní konverze vznikl program RIS, který měl zajistit především evidenci záznamů v jednotlivých etapách retrokonverze. Systém byl postupně rozšiřován o další funkce. Dnes kromě zobrazování naskenovaných předloh umožňuje označování záznamů (příznakování) a jejich následné třídění podle různých kritérií. Přiřazování příznaků usnadňuje třídění fondu pro následnou retrospektivní konverzi.

Program RIS:

Okno programu RIS

 

V roce 2016 byly programy KATIF a RIS (a NRIS)  nahrazeny novou webovou aplikací s názvem RetrIS zpřístupněnou na adrese https://retris.nkp.cz/

RetrIS


Etapa II: přepis

 

Obrazová podoba kvalitních předloh je automaticky převáděna do nestrukturované textové podoby pomocí OCR. U méně kvalitních předloh probíhá přepis ručně s použitím speciálního programu Comdat TEXTIF, který ergonomicky integruje na jedné obrazovce předlohu i přepisovaný text.

Program TEXTIF: 

Přepis záznamů v programu Comdat TEXTIF

 

Etapa III: strukturování (tagování)

 

Mezinárodní srozumitelnost a využitelnost záznamů vyžaduje strukturování textu podle mezinárodních standardů. Každý údaj (autor, název, nakladatel atd.) je opatřen jednoznačnou, mezinárodně srozumitelnou identifikací (tagem) podle formátu UNIMARC (od roku 2009 MARC 21). Strukturování probíhá u snadno algoritmizovatelných záznamů automatizovaně, u ostatních částečně automatizovaně s využitím speciálního programu Comdat PROTAG. Program byl v průběhu řešení projektu podle získaných poznatků postupně optimalizován tak, aby maximálně šetřil lidskou práci a tím i finanční prostředky.

Program umožňuje zatřídění jednotlivých částí převedených či přepsaných záznamů do strukturovaného tvaru jednotlivých polí a okamžitou kontrolu náhledem na naskenovaný originál.

Program PROTAG: 

Tagování záznamů v programu Comdat ProTag

 

Etapa IV: revize

 

Poslední fází celého procesu je revize záznamů, jež je nevyhnutelná pro dosažení potřebné kvality záznamů. Revizi obvykle provádí zkušený knihovník na základě původní obrazové podoby záznamu. K provádění revizí byl vyvinut program Comdat TIFTEXT. Okno programu je horizontálně rozděleno na dvě části. V horní polovině se zobrazuje naskenovaný záznam, v polovině dolní jeho strukturovaná podoba.

Program TIFTEXT: 

Revize záznamů v programu Comdat Tiftext

 

Výhodou celé technologie RETROKON je skutečnost, že je možné ji aplikovat celou, nebo pouze některé fáze, podle povahy převáděného zdrojového materiálu, časových a finančních dispozic.

Publikace "Technologie RETROKON jako komplexní nástroj pro digitalizaci a zpřístupnění katalogů, kartoték s soupisů prostřednictvím internetu" k nahlédnutí ve formátu .pdf ZDE.

NAHORU

Akce dokumentů