Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Zápisy z jednání Zápis z jednání komise VISK 5 - 2009

Zápis z jednání komise VISK 5 - 2009

Zápis z jednání komise Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 5 dne 4. 3. 2009

Přítomni: PhDr. Zuzana Hájková (JVK Č. Budějovice), PhDr. Květa Hartmanová (Knihovna UMPRUM), PhDr. Libuše Machačová (VK Olomouc), Ing. Jiří Mika (SVK Kladno), Mgr. Petra Miturová (MK), PhDr. Bohdana Stoklasová (NK ČR), PhDr. Jaroslava Svobodová (NK ČR), Mgr. Dagmar Sýkorová (KVK Liberec), Mgr. Magda Šrajbová (SVK Plzeňského kraje), Mgr. Eva Tauwinklová (MZK Brno), PhDr. Hana Vochozková (ÚVT MU).

 

1. Zahájení a představení členů komise :

Mgr. Miturová (tajemnice) uvedla jednání a představila nové členky komise PhDr. Libuši Machačovou, PhDr. Jaroslavu Svobodovou a Mgr. Dagmar Sýkorovou.

 

2. Volba předsednictva :

Předsedkyní byla zvolena PhDr. Hájková, místopředsedkyní PhDr. Svobodová. Další jednání řídila předsedkyně komise s výjimkou projednávání projektů č. 5, 6 a 7 (JVK Č. Budějovice), kdy se vedení ujala místopředsedkyně.

 

3. Projednávání projektů :

Objem rozdělovaných prostředků činil 4 851 tis. Kč.

Pro rok 2009 byly stanoveny tyto zásady :

 • podpora retrokonverze záznamů fondů velkého rozsahu a zásadního významu pro Souborný katalog ČR (SK ČR) a meziknihovní výpůjční službu (MVS),
 • přednostní podpora projektů rozpracovaných v předchozích letech,
 • dodržování knihovnických i technických standardů,
 • podpora procesů bezprostředně spojených s retrokonverzí (služby a OON), nikoli nákup HW, SW a dalšího materiálu.

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem jednání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 5 na rok 2009, přínos pro SK ČR a MVS, dodržování knihovnických a technických standardů, kontinuita projektu z předchozích let. Poté byly jednotlivým projektům přidělovány konkrétní finanční částky. Vzhledem k omezeným finančním možnostem pro rok 2009 byly redukovány projekty s nulovou nebo nedostatečnou spoluprací se SK ČR, s nejasnou kalkulací rozpočtu a projekty požadující dotaci na nadstandardní náklady.


4. Důvody nepřidělení dotace :

 • projekt č. 6 (JVK Č. Budějovice) – projekt je zaměřen na zpracování kompaktních disků hudebního oddělení, tedy dokumentů, jejichž význam pro SK ČR je diskutabilní,
 • projekt č. 13 (MěK Praha) – žadatel nesplňuje základní podmínku pro udělení dotace z podprogramu VISK 5 - nepřispívá svými záznamy do SK ČR,
 • projekt č. 23 (Národní muzeum) – projekt je zaměřen výhradně na revizi již vzniklých záznamů z retrokonverze, nikoli na vytváření záznamů nových.


5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč :

 • projekt č. 11 (NK ČR) – jedná se o pokračující projekt zaměřený na retrokonverzi jedinečného fondu (katalog Ruského zahraničního historického archivu) a mimořádného rozsahu (Generální katalog I), jehož význam je celonárodní, požadovaná částka odpovídá velkému objemu plánovaných prací a požadované specializaci,
 • projekt č. 18 (MZK Brno) - jedná se o pokračující projekt, který skýtá záruku kvalitně zpracovaných záznamů, jeho přínos pro SK ČR a MVS je značný, požadovaná částka odpovídá velkému objemu zpracovávaných záznamů,
 • projekt č. 26 (Nár. lékařská knihovna) – jedná se o pokračující projekt oborově specializované instituce, jehož výsledek významně obohatí SK ČR.


6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

 • projekt č. 3 (RM Chrudim) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace je určena pouze na retrokatalogizaci, nikoli na zpracování běžného přírůstku. Příjemce bude přispívat záznamy do SK ČR větším počtem záznamůi než doposud.“
 • projekt č. 5 (JVK Č. Budějovice) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k zaměření projektu na revizi již vytvořených záznamů, nikoli na zpracování záznamů nových.“
 • projekty č. 9 (NTM), č. 28 (VK Olomouc) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k nárůstu ceny kalkulované za 1 záznam v porovnání s předchozím rokem.“
 • projekt č. 10 (UMPRUM) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace není určena na věcnou katalogizaci a redakci záznamů; katalogizace dokumentů psaných švabachem či azbukou je rutinní činností (o tyto prostředky byla dotace krácena).“
 • projekt č. 12 (MU – KUK) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k nejasné kalkulaci požadovaných mzdových nákladů.“
 • projekt č. 14 (KNAV, v.v.i.) – do průvodního dopisu: „Dotace byla podobně jako v předchozím roce výrazně krácena z důvodů nedostatečného popisu projektu, z něhož nevyplývá zamýšlený záběr retrokonverze, způsob provedení atd.“
 • projekt č. 15 (SVK Plzeňského kraje) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k nárůstu ceny kalkulované za 1 záznam v porovnání s předchozím rokem. Není určena na přípravné a doprovodné práce, ale pouze na vlastní katalogizaci seriálů.“
 • projekty č. 17 (ZČ muzeum v Plzni) a č. 19 (SZM Opava) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace je poskytována pod podmínkou, že její příjemce dodá do SK ČR záznamy vytvořené za rok 2008 nejpozději do 30. 6. 2009.“
 • projekt č. 20 (NK ČR) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Výsledkem projektu musí být množina nově vytvořených záznamů, která bude předána a po otestování i přijata do SK ČR. S ohledem na možnost přejímání záznamů a využívání souborů národních autorit doporučuje komise práci primárně v knihovním systému (odpovídá praxi ostatních českých knihoven) a následné přelití do Manuscriptoria. V případě opačného postupu je třeba zajistit kromě dodržování standardů SK ČR i přebírání záznamů z tohoto zdroje s ohledem na eliminaci duplicitních nákladů na popis týchž (nebo podobných) dokumentů.“
 • projekt č. 21 (UK – FF) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji krácena vzhledem k neprůkaznému rozpočtu.“
 • projekt č. 22 (NM) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k nízkému počtu záznamů dosud dodaných do SK ČR.“
 • projekt č. 27 (MU – ÚK PřF) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazněji krácena vzhledem k nejasnému popisu projektu a kalkulaci požadovaných mzdových nákladů.“

Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace budou obsahovat následující formulaci :
"Příjemce dotace se zavazuje dodat výsledné záznamy z úplné retrospektivní konverze do Souborného katalogu ČR, naskenované záznamy a informace do Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS)."

 

7. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 5 :

Odborná garantka PhDr. Stoklasová předložila souhrnnou zprávu o naplňování cílů podprogramu VISK 5 za rok 2008, která je zveřejněna na webových stránkách programu VISK (https://visk.nkp.cz/VISK5zpra08.htm). Nově bylo vytvořeno cca 247.000 bibliografických záznamů, v rámci NRIS zpřístupněno cca 233.000 záznamů v jednotném rozhraní.
Zadávací dokumentace podprogramu VISK 5 bude od roku 2010 v tabulce „Základní údaje o žadateli“ doplněna kromě již nyní povinných údajích o konkrétních osobách a jejich úvazcích v případě OON o tyto informace: „počet záznamů předaných do SK ČR v loňském roce:...“, „počet záznamů přijatých do SK ČR v loňském roce:...“, „předpokládaná cena za 1 záznam v letošním roce:...“, „předpokládaný počet naskenovaných, předvybraných, přepsaných, strukturovaných, zrevidovaných záznamů:...“ (jasná kvantifikace úkonů relevantních pro daný projekt). Dotazník dostupný na https://nprk.nkp.cz/ se stane povinnou součástí žádosti pouze pro instituce vstupující do podprogramu VISK 5 poprvé nebo pro ty, které zahajují nové projekty retrokonverze.

 

8. Závěr – přidělení finančních prostředků :

 • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 29 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 7 317 000 Kč.
 • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 26 projektů. Vzhledem k výrazně omezeným finančním možnostem pro rok 2009 byly v plné výši uspokojeny požadavky dvanácti z nich, ostatní projekty bylo nutno podstatně redukovat.
 • Celkem bylo rozděleno 4 851 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje tabulka.

 

Výsledky dotačního řízení 2009 - VISK 5

Č. projektu Název Žadatel Dotace (v Kč)

1

Pokračování retrokatalogizace fondu knihovny MG v Brně

 Moravská galerie v Brně

 161 000

Retrospektivní zpracování region. seriálů z fondu KVK v Liberci

 Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

 13 000

Katalogizace fondu knihovny RM v Chrudimi do elektronického katalogu

 Regionální muzeum v Chrudimi

 70 000

Rekatalogizace fondu knihovny Orientálního ústavu AV ČR

 Orientální ústav AV ČR, v.v.i.

 35 000

Zpřístup. záznamů Generálního katalogu starých tisků JVK na internetu

 Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích

 35 000

Rekatalogizace fondu kompaktních disků hudebního odd. JVK

 Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích

 0

Retrokatalogizace fondu periodik JVK s využitím naskenovaných záznamů GKP

 Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích

 108 000

Retrosp. konverze zemědělské a potravinářské literatury

 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 54 000

Retrosp. konverze histor. fondu knihovny NTM v rámci nár. programu…

 Národní technické muzeum

 180 000

10 

Pokrač. v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1943 až 1948 do el. katalogu…

 Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 145 000

11 

Retrospektivní konverze katalogů NK ČR (GK UKF I, Katalog RZHA)

 Národní knihovna ČR

 892 000

12 

Rekatalogizace fondů Knihovny univerzitního kampusu MU

 Masarykova univerzita. Knihovna univ. Kampusu

 180 000

13 

Retrokonverze generálního katalogu MKP

 Městská knihovna v Praze

 0

14 

Retrosp. konverze gen. lístkového katalogu Knihovny AV ČR

 Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.

 60 000

15 

Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpříst. na Internetu

 Studijní a věd. knihovna Plzeňského kraje

 180 000

16 

Retrokonverze unikátního fondu balneologické knihovny

 Krajská knihovna Karlovy Vary

 64 000

17 

Pokrač. rekatalogizace části studijního fondu z let 1878-1900 knihovny…

 Západočeské muzeum v Plzni

70 000 

18 

Retrokonverze monografií a seriálů v MZK Brno

 Moravská zemská knihovna v Brně

 529 000

19 

Retrokatalogizace přírůstků knih z let 1980-1984 do el. katalogu…

 Slezské zemské muzeum

 80 000

20 

Rekatalogizace starých tisků uložených v odd. rukopisů a st. tisků NK ČR

 Národní knihovna ČR

 150 000

21 

Retrokatalogizace živého fondu knihoven FF UK

 Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta

 100 000

22 

Retrosp. konverze Generálního jmenného katalogu NM. Část česká, 5. etapa

 Národní muzeum

 100 000

23 

Obsahová revize retrokonv. líst. katalogu jazykově nebohemikálních st. tisků…

 Národní muzeum

 0

24 

Retrosp. konverze katalogů hudebněhistorického odd. NM - ČMH. 4. etapa

 Národní muzeum

 57 000

25 

Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně PNP 

 Památník národního písemnictví

 396 000

26 

Retrokatalogizace fondů Národní lékařské knihovny VII

 ČR - Národní lékařská knihovna

 666 000

27 

Retrokatalogizace oborových sbírek ÚK PřF MU

 Masarykova univerzita. ÚK Přírodověd. fakulty

 231 000

28 

Retrokonverze záznamů hudebnin z gen. líst. katalogu VKOL do roku 1959

 Vědecká knihovna v Olomouci 

 150 000

29 

Retrokonverze a verifikace záznamů VKOL se SBK ČR

 Vědecká knihovna v Olomouci

 145 000

Celkem

 

4 851 000

Zapsala: Mgr. Petra Miturová,
tajemnice
4. 3. 2009


Schválila: PhDr. Zuzana Hájková,
předsedkyně komise

NAHORU

Akce dokumentů