Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod VISK 5 Cíle a charakteristika

Cíle a charakteristika

VISK 5 - Cíle a charakteristika podprogramu

Základním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožní široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele možnost online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby povede ke zrovnoprávnění uživatelů bez ohledu na jejich sídlo a k rovnoprávnému přístupu k informacím bez ohledu na místo jejich fyzické uložení. Cílem podprogramu je rovněž vytvoření velkého množství kvalitních bibliografických záznamů, které budou k dispozici ostatním knihovnám.

 

Podprogram je zaměřen především na instituce

 • s fondy velkého rozsahu (nad 200.000 svazků) a zásadního významu pro meziknihovní výpůjční službu a/nebo uchování a zpřístupnění národního kulturního dědictví
 • s vysokou úrovní katalogizace v přítomnosti i minulosti, která zajistí kvalitní výsledek retrospektivní konverze odpovídající doporučením uvedeným v materiálu Záznam pro souborný katalog : UNIMARC.

 

Konkrétně se jedná především o Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu, všechny státní vědecké knihovny a ústřední odborné knihovny, Knihovnu Národního muzea, Knihovnu AV ČR, Parlamentní knihovnu a další knihovny s významnými knihovními fondy.

 

Základními podmínkami pro přidělení finančních prostředků jsou:

 • rozsah a význam fondů
 • vysoká úroveň katalogizace v současnosti i minulosti, respektování standardů, zkušenosti s automatizací
 • ochota poskytnout výsledné bibliografické záznamy zdarma do CASLIN - souborného katalogu ČR
 • ochota zpřístupnit primární dokumenty v rámci meziknihovní výpůjční služby
 • využití existujících bibliografických záznamů a připojení vlastních jednotek k již existujícím záznamům v CASLIN - souborném katalogu ČR, nikoli multiplicitní tvorba záznamů týchž dokumentů
 • ochota spolupracovat na tvorbě a údržbě záznamů autorit
 • ochota zapojit se do informačního systému pro retrospektivní konverzi katalogů (koordinace, průběžné informace o postupu)

 

S ohledem na výše uvedená kriteria i na zahraniční zkušenosti by měla mít nejvyšší prioritu retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny, která

 • má největší a nejvýznamnější fondy
 • má nejvyšší úroveň katalogizace v současnosti i v minulosti
 • poskytuje již dnes největší počet záznamů do CASLIN - souborného katalogu Č· R
 • má rozhodující význam pro meziknihovní výpůjční službu včetně mezinárodní
 • je garantem České národní bibliografie
 • je centrem národních autorit jmenných i věcných
 • má propracovanou metodiku retrospektivní konverze i informační systém pro její řízení a rozsáhlé praktické zkušenosti v této oblasti včetně řízení kooperace několika institucí.
Akce dokumentů