Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Zápisy z jednání Zápis z jednání komise NK ČR - Program 234 118 - 2003

Zápis z jednání komise NK ČR - Program 234 118 - 2003

Zápis z jednání poradní komise ředitele Národní knihovny ČR pro rozdělení prostředků poskytnutých MK ČR na program 234 118 – Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002 (oblast retrospektivní konverze katalogů) konaného dne 28. 3. 2003

Přítomni: PhDr. Brožek (UJEP Ústí nad Labem), PhDr. Jelínková (MZK Brno), PhDr. Jeřábková, Mgr. Lichtenbergová, PhDr. Stoklasová (všechny NK ČR Praha), PhDr. Patočková (STK Praha), Mgr. Šrajbová (SVK Plzeň), Ing. Vojnar (VK Olomouc), Mgr. Blanka Koubová (MK ČR)

 

1. Zahájení

Mgr. Koubová

2. Souhrnná zpráva o výsledcích VISK 5/2002

pro potřeby členů komise zpracovala odborná garantka PhDr. Stoklasová.
Po diskusi bylo doporučeno:

 • Provést do konce roku 2003 kontrolu počtu záznamů dodaných jednotlivými knihovnami za léta 2000-2002 (poté, co bude uveden do provozu Souborný katalog). V první fázi bude provedena kontrola za roky 2000, 2001, následně za rok 2002 (knihovny zasažené v roce 2002 povodněmi budou kontrolovány jako poslední). Podrobnější kontrola na místě proběhne u knihoven, kterým byly přiděleny velké finanční prostředky, knihoven problémových a několika náhodně vybraných knihoven.

Koubová, Stoklasová – po dohodě

 • Knihovna Národního muzea by měla dodat své naskenované záznamy do NK pro zpřístupnění společně s dalšími naskenovanými katalogy českých knihoven v jednotném rozhraní v rámci NRIS. S ohledem na skutečnost, že katalogy Knihovny Národního muzea nejsou přístupné na internetu, je žádoucí urychlit postup jejich skenování.

jednání NK a KNM

 • Moravská zemská knihovna – zdůvodnit podstatné zvýšení ceny za záznam

Koubová

 • Národní lékařská knihovna – v případě přechodu na nový systém a ukončení zpracování v ALEPHu je žádoucí důkladná kontrola kvality pořizovaných dat (respektování standardů).

Stoklasová

 • Státní technická knihovna – je nutné dokončit rozpracované záznamy z let 2001 a 2002 a dodat zkompletované záznamy do Souborného katalogu ČR v průběhu roku 2003.

Koubová

 

3. Projednávání projektů

 

3.1 Objem rozdělovaných prostředků – 6.500 tis. Kč.

 

3.2 Základní pravidla pro přidělování finančních prostředků:

 • retrokonverze záznamů fondů velkého rozsahu a zásadního významu pro MVS
 • dodržování knihovnických i technických standardů
 • podpora vlastních procesů spojených s retrokonverzí (služby), nikoli nákup výpočetní techniky
 • ohled na rozpracování i směrem k předchozím ročníkům programu VISK 5 a možnost případného dokončení projektu

 

3.3 Úhrada finančních prostředků:

Národní knihovna ČR bude hradit finanční prostředky jednotlivým dodávajícím knihovnám bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených těmito knihovnami. S knihovnami uzavře smlouvy, kde budou mimo jiné vyčísleny finanční objemy a stanoveny podmínky fakturace. Národní knihovna ČR provede úhradu těchto faktur z neinvestičních prostředků (služby) poskytnutých MK ČR na program 234 118 – Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002.

Fakturace bude založena na počtu zpracovaných záznamů a jejich dodání do Národní knihovny ČR (Souborný katalog ČR, NRIS).

 

4. Důvody nedoporučení přidělení finančních prostředků:

 • Projekt č. 4 (MZK Brno) – výstup projektu je spíše bibliografické povahy bez návaznosti na souborný katalog českých periodik v rámci Souborného katalogu ČR. Komise rozhodla podpořit pouze projekty, které si kladly retrokonverzi s cílem obohatit souborný katalog a racionalizovat MVS jako primární cíl. U periodik je s ohledem na omezení multiplicitních záznamů a připsání všech lokací k jedinému záznamu žádoucí vycházet z jediné báze, kterou bude Souborný katalog českých periodik. Tato báze bude postupně obohacována. Veškeré činnosti v oblasti retrospektivní konverze periodik musí na sebe navazovat a být důsledně koordinovány.
 • Projekt č. 14 (SVK Hradec Králové) – rekatalogizace norem není prioritou, problematický je význam projektu pro MVS vzhledem k nemožnosti půjčování norem prostřednictvím MVS.

 

5. Doplnění rozhodnutí o přidělení prostředků

Všechny smlouvy budou obsahovat formulaci: Příjemce dotace se zavazuje dodat výsledné záznamy do Národní knihovny ČR a informace o výsledku řešení projektu do Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS).

Následující rozhodnutí (a příslušné smlouvy) budou doplněny takto:

 • Moravské zemské muzeum (projekt č. 1): Při fakturaci budou odděleny nově vytvořené záznamy a záznamy převzaté z ČNB. Prostředky jsou určeny pouze na práce na retrokonverzi, nikoli na nákup výpočetní techniky.
 • Moravská zemská knihovna (projekt č. 5): Prostředky lze použít pouze na retrokonverzi záznamů zahraničních dokumentů.
 • Středočeská vědecká knihovna v Kladně (projekt č. 7): Prostředky jsou určeny pouze na práce na retrokonverzi, nikoli na nákup výpočetní techniky a programové úpravy systému Advanced Rapid Library. Je nutná návaznost na bázi českých periodik v Souborném katalogu ČR ve smyslu vyloučení vzniku duplicitních záznamů.
 • Národní lékařská knihovna (projekt č. 10): Při fakturaci budou odděleny nově vytvořené záznamy a záznamy převzaté z ČNB. Přechod na nový systém bude v předstihu oznámen do NK, aby bylo možné provést kontrolu kvality dat pořízených v tomto systému. V případě neuspokojivého výsledku budou proplaceny pouze záznamy pořízené v systému ALEPH.
 • Národní knihovna ČR (projekt č. 12): Prostředky jsou určeny pouze na práce na retrokonverzi, nikoli na nákup výpočetní techniky. V návaznosti na projekt je třeba prověřit vyřazené tituly zúčastněných knihoven.

 

6. Diskuse:

Návrh kontrolních mechanismů:

 • Pro rok 2004 bude žadatel bude muset podrobně rozepsat jednotlivé položky tvořící ceny záznamu
 • Do podmínek pro r. 2004 bude doplněna kolonka o počtu záznamů, které hodlá knihovna za požadovanou částku dodat
 • Preferovány budou technologie směřující k dodání určitého počtu hotových a všeobecně využitelných záznamů v konkrétním kalendářním roce před technologiemi postavenými na krátkých záznamech (klíčích) s dlouhým časovým horizontem pro jejich doplnění a obtížnou možností kontroly.

 

7. Závěr – doporučení přidělení finančních prostředků

Celkem bylo přihlášeno a komisi k hodnocení předloženo 14 projektů v celkové výši 7.072.978,- Kč požadovaných prostředků. 10 projektům byla přidělena částka pokrývající buď zcela nebo zčásti jejich požadavky. Rozděleno bylo 5.950 tis. Kč neinvestičních prostředků.

Výsledky ukazuje přiložená tabulka.

Zbývající prostředky ve výši 550 tis. Kč budou přiděleny na základě jednání Národní knihovny s:

 • Knihovnou Národního muzea (projekt č. 9) – částka nebyla stanovena, komise doporučila jednat o změně projektu ve smyslu podstatného urychlení skenování katalogů Knihovny Národního muzea a zpřístupnění výsledků v rámci NRIS.
 • Vědeckou knihovnou Olomouc (projekt č. 8) – přidělena částka dle projektu, komise doporučila jednat o event. navýšení s ohledem na urychlení prací.
 • Státní technickou knihovnou (projekt č. 13) – projekt byl stažen z projednávání, komise doporučila jednat s vedením STK o variantách případného pokračování projektu.

 

Výsledky dotačního řízení 2003 - Program 234 118

Číslo projektu Požadavek Suma Žadatel Evidenční číslo Typ organizace Kraj 2002

1

273 000

200 000 

Brno - Moravské zem. muz.

1536/2002

MK

Jihomoravský

 

2

204 000

204 000

Praha - Parl.knihovna

1603/2002

parl.

Praha

196 000

3

2 956 200

2 931 000

Praha - NK ČR

1602/2002

MK

Praha

 

 4

270 000

0

Brno - MZK

0082/2002

MK

Jihomoravský

1 850 000

 5

343 000

295 000

Brno - MZK

0082/2002

MK

Jihomoravský

1 850 000

 6

1 100 000

1 100 000

Olomouc - VK

0040/2002

kraj

Olomoucký

50 000

 7

167 000

107 000

Kladno - SVK

1668/2002

kraj

Středočeský

 

 8

60 000

60 000

Olomouc - VK

0040/2002

kraj

Olomoucký

50 000

 9

46 000

jednání

Praha - Národní muzeum

3116/2002

MK

Praha

115 000

 10

338 000

338 000

Praha - NLK

3415/2003

MZd

Praha

247 000

 11

232 000

80 000

Praha - NLK

3415/2003

MZd

Praha

247 000

 12

685 000

635 000

Praha - NK ČR

1602/2002

MK

Praha

465 000

 13

279 000

0

Praha - STK

0264/2002

MŠMT

Praha

519 000

 14

119 778

0

Hradec Králové - SVK

1192/2002

kraj

Královéhradecký

93 000

 Celkem

7 072 978

5 950 000

         


Zapsala: Mgr. Koubová
Schválila: PhDr. Stoklasová
28. 3. 2003

 

NAHORU

Akce dokumentů