Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Zápisy z jednání Zápis z jednání komise VISK 5 - 2008

Zápis z jednání komise VISK 5 - 2008

Zápis z jednání komise Programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) 5 dne 11. 3. 2008

Přítomni: PhDr. Zuzana Hájková (JVK Č. Budějovice), PhDr. Květa Hartmanová (Knihovna UMPRUM), Mgr. Blanka Konvalinková (KVK Liberec), Ing. Jiří Mika (SVK Kladno), Mgr. Petra Miturová (MK), Bc. Anna Nerglová (NK ČR), PhDr. Bohdana Stoklasová (NK ČR), Mgr. Magda Šrajbová (SVK Plzeňského kraje), Mgr. Eva Tauwinklová (MZK Brno), PhDr. Hana Vochozková (ÚVT MU), Ing. Martin Vojnar (VK Olomouc).

 

1. Zahájení a představení členů komise :

Mgr. Miturová (tajemnice) uvedla jednání. Komise s výjimkou PhDr. Hájkové zahájila činnost ve zcela novém složení. V souladu s čl. III odst. 2 příkazu ministra kultury č. 42/2006, kterým se vydává statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení vyhlašovaná MK, bylo na základě losování určeno, že působení Mgr. Konvalinkové a Ing. Vojnara v této komisi bude jednoleté a působení Bc. Nerglové a Mgr. Tauwinklové dvouleté.

 

2. Volba předsednictva :

Předsedou byl zvolen Ing. Vojnar, místopředsedkyní Dr. Hájková. Další jednání řídil předseda komise s výjimkou projednávání projektů č. 19 a č. 20 (VK Olomouc), kdy se vedení ujala místopředsedkyně.

 

3. Projednávání projektů :

Objem rozdělovaných prostředků činil 7 605 tis. Kč.

Pro rok 2008 byly stanoveny tyto zásady :

 • podpora retrokonverze záznamů fondů velkého rozsahu a zásadního významu pro Souborný katalog ČR (SK ČR) a meziknihovní výpůjční službu (MVS),
 • přednostní podpora projektů rozpracovaných v předchozích letech,
 • dodržování knihovnických i technických standardů,
 • podpora procesů bezprostředně spojených s retrokonverzí (služby a OON), nikoli nákup HW, SW a dalšího materiálu,
 • výše dotace zaokrouhlována na celé tisíce směrem dolů.

 

Základní pravidla přidělování finančních prostředků a způsob hlasování:
Členové komise vedli podrobnou rozpravu o každém předloženém projektu. Předmětem zkoumání bylo splnění základních podmínek, stanovených v zadávací dokumentaci k podprogramu VISK 5 na rok 2008, přínos pro SK ČR a MVS, dodržování knihovnických a technických standardů, rozpracovanost projektu z předchozích let.

 

4. Důvody nepřidělení dotace :

 • projekt č. 13 (Knihovna AV ČR, v.v.i.) – projekt je zaměřen pouze na zpracování záznamů exemplářů, nikoli celých titulů, zcela chybí kalkulace nákladů a komentář rozpočtu, význam projektu pro SK ČR není  z textu projektu zřejmý.

 

5. Zdůvodnění přidělení dotace u žádostí nad 500 tis. Kč :

 • projekt č. 5 (MZK v Brně) - jedná se o pokračující projekt, který skýtá záruku kvalitně zpracovaných záznamů, jeho přínos pro SK ČR a MVS je značný, požadovaná částka odpovídá velkému objemu zpracovávaných záznamů,
 • projekt č. 12 (NK ČR) – jedná se o pokračující projekt zaměřený na retrokonverzi jedinečného fondu (katalog Ruského zahraničního historického archivu). Generální katalog I představuje katalog mimořádného rozsahu, jehož význam je celonárodní, požadovaná částka odpovídá velkému objemu plánovaných prací a požadované specializaci.
 • projekt č. 22 (NK ČR) – jde o unikátní notový katalog, záznamy jsou hojně využívány, kvalita zpracovaných záznamů je na vysoké úrovni, požadovaná částka odpovídá velkému objemu plánovaných prací a požadované specializaci.

 

6. Doporučení komise a podmínky poskytnutí dotace :

 • projekt č. 1 (RM Chrudim) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Dotace je poskytována za těchto podmínek: 1. příjemce zahájí spolupráci se SK ČR nejpozději do konce roku 2008, nikoli až od roku 2009, 2. příjemce se zaměří na retrokonverzi, nikoli na zpracování nových záznamů, 3. veškeré produkované záznamy budou ověřovány a v případě nalezení přebírány z dostupných zdrojů (především SK ČR).“
 • projekt č. 6 (NM) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazně krácena s ohledem na nedodání záznamů do SK ČR a neprůkaznou finanční spoluúčast v žádosti na rok 2008 (z popisu projektu nevyplývá nutnost pořízení výpočetní techniky). Finanční spoluúčast bude vynaložena na práce související s retrokonverzí, nikoli na nákup výpočetní techniky. Zpracované záznamy z předchozích let musí být do konce roku 2008 dodány do SK ČR, jinak žadatel dotaci z programu VISK 5 v příštím roce neobdrží.“
 • projekt č. 12 (NK ČR) – do průvodního dopisu: „Komise doporučuje strukturování záznamů přímo do formátu MARC 21, pokud to neznamená výraznou investici do technického vybavení pracoviště. Rovněž doporučuje vynaložit finanční spoluúčast výhradně na práce související s retrokonverzí a nezahrnovat do ní nákup materiálu.“
 • projekt č. 14 (Židovské muzeum v Praze) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k nedostatečnému komentáři k požadovaným nákladům.“
 • projekt č. 15 (Knihovna AV ČR, v.v.i.) – do průvodního dopisu: „Dotace byla výrazně krácena vzhledem k nedostatečnému popisu projektu, z něhož nevyplývá zamýšlený záběr retrokonverze, způsob provedení atd. Dotace je poskytována pod podmínkou spolupráce se SK ČR a ověřování a přebírání již existujících kvalitních záznamů z České národní bibliografie, aby se zabránilo duplicitám ve zpracování.“
 • projekt č. 16 (NLK) – do průvodního dopisu: „Dotace byla krácena vzhledem k redukci finanční spoluúčasti na projektu a k podmínce poskytnutí dotace maximálně do výše 70% jeho celkových nákladů. Finanční spoluúčast bude vynaložena na práce související s retrokonverzí, nikoli na nákup materiálu (DHM). Komise rovněž doporučuje strukturování záznamů přímo do formátu MARC 21, pokud to neznamená výraznou investici do technického vybavení pracoviště.“
 • projekt č. 18 (ÚZPI) – do průvodního dopisu: „Zpracované záznamy z předchozích let musí být do konce roku 2008 dodány do SK ČR, jinak žadatel případnou dotaci z programu VISK 5 v roce 2009 již neobdrží.“
 • projekt č. 19 (NM – ČMH) – do průvodního dopisu (a do rozhodnutí): „Z dotace nelze hradit nákup materiálu, je určena výhradně na služby spojené s retrokonverzí. Rovněž finanční spoluúčast na projektu bude vynaložena na práce související s retrokonverzí, nikoli na nákup výpočetní techniky.“
 • projekt č. 25 (SZM) – do průvodního dopisu: „Dotace je poskytována pod podmínkou, že záznamy zaslané SZM budou v rámci testování akceptovány SK ČR.“

Všechna rozhodnutí o poskytnutí dotace budou obsahovat následující formulaci :
„Příjemce dotace se zavazuje dodat výsledné záznamy z úplné retrospektivní konverze do Souborného katalogu ČR, naskenované záznamy a informace do Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS).“

 

7. Hodnocení předchozího ročníku podprogramu VISK 5 :

Odborná garantka PhDr. Stoklasová předložila souhrnnou zprávu o naplňování cílů podprogramu VISK 5 za rok 2007, která bude zveřejněna na webových stránkách programu VISK (https://visk.nkp.cz/VISK5.htm).
Zadávací dokumentace podprogramu VISK 5 bude od roku 2009 v tabulce „Základní údaje o žadateli“ doplněna o tyto informace: „počet záznamů předaných do SK ČR v loňském roce:...“, „počet záznamů přijatých do SK ČR v loňském roce:...“, „předpokládaná cena za 1 záznam v letošním roce:...“, „předpokládaný počet naskenovaných, předvybraných, přepsaných, strukturovaných, zrevidovaných záznamů:...“ (jasná kvantifikace úkonů relevantních pro daný projekt).

 

8. Závěr – přidělení finančních prostředků :

 • Celkem bylo přihlášeno a komisi předloženo k hodnocení 25 projektů. Souhrn veškerých finančních požadavků činil 7 814 000 Kč.
 • Komise doporučila k finanční podpoře MK celkem 24 projektů. Na rok 2008 byly v plné výši uspokojeny požadavky většiny projektů.
 • Celkem bylo rozděleno 6 808 000 Kč neinvestičních prostředků. Výsledky ukazuje tabulka.
 • Zbývající nerozdělené prostředky ve výši 797 000 Kč byly ponechány jako finanční rezerva programu VISK k dalšímu využití.

 

Výsledky dotačního řízení VISK 5 - 2008

Č. projektu Název Žadatel Dotace

1

Katalogizace fondu knihovny RM v Chrudimi do elektronického katalogu Regionální muzeum v Chrudimi

150 000

Pokračování retrokatalogizace fondu knihovny MG v Brně Moravská galerie v Brně

164 000

Rekatalogizace fondu kompakt ních disků hudebního odd. JVK Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích

31 000

Zpřístup. záznamů Generálního katalogu periodik JVK na internetu Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích

75 000

Retrokonverze monografií a seriálů v MZK Brno Moravská zemská knihovna v Brně

550 000

Retrosp. konverze Generálního jmenného katalogu NM. Část česká, 4. etapa Národní muzeum

120 000

Retrosp. zpracování seriálů z fondu SVK s vazbou na SBK ČR Středočeská vědecká knihovna v Kladně

66 000

Retrosp. konverze histor. fondu knihovny NTM v rámci nár. programu… Národní technické muzeum

310 000

Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně PNP Památník národního písemnictví

310 000

10 

Pokrač. v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1948 až 1953 do el. katalogu… Uměleckoprůmyslové museum v Praze

169 000

11 

Rekatalogizace části studijního fondu z let 1878-1900 knihovny ZČ muzea v Plzni Západočeské muzeum v Plzni

120 000

12 

Retrospektivní konverze katalogů NK ČR (GK UKF I, Katalog RZHA) Národní knihovna ČR

806 000

13 

Retrosp. katalogizace čsp fondu Královské české společnosti nauk (2. část) Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.

0

14 

Retrokonverze lístk. katalogů knihovny ŽM v Praze s cílem… Židovské muzeum v Praze

100 000

15 

Retrosp. konverze generálního lístk. katalogu KNAV ČR, v.v.i. Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.

60 000

16 

Retrokatalogizace fondů Národní lékařské knihovny VI ČR - Národní lékařská knihovna

478 000

17 

Retrosp. konverze fondu Knihovny FFUK Univerzita Karlova v Praze

180 000

18 

Retrosp. konverze zemědělské a potravinářské literatury Ústav zemědělských a potravin. informací

67 000

19 

Retrosp. konverze katalogu hudebnin hudebněhistorického odd. NM - ČMH. 3. etapa Národní muzeum

116 000

20 

Retrokonverze záznamů hudebnin z gen. líst. katalogu VKOL do roku 1959 Vědecká knihovna v Olomouci

191 000

21 

Retrokonverze a verifikace záznamů VKOL se SBK ČR Vědecká knihovna v Olomouci

127 000

22 

Retrosp. konverze katalogu hudebních tisků, uložených v hud. odd. NK ČR Národní knihovna ČR

2 228 000

23 

Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpříst. na Internetu Studijní a vědecká knihovna Plzeň. kraje

246 000

24 

Retrokatalogizace literatury z odb. fondu Knihovny Muzea Jindřichohradecka Muzeum Jindřichohradecka

44 000

25 

Retrokatalogizace přírůstků knih z let 1987-1991 do el. katalogu v UK SZM v Opavě Slezské zemské muzeum

100 000

Celkem

6 658 000

Zapsala: Mgr. Petra Miturová
11. 3. 2008

Schválil: Ing. Martin Vojnar,
předseda komise

NAHORU

Akce dokumentů