Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Retrospektivní konverze Současnost Stav retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny ČR

Stav retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny ČR

Současný stav v oblasti retrospektivní konverze v NK ČR

Generální katalog národního konzervačního fondu 

Retrospektivní konverze české literární produkce zachycené v Generálním katalogu národního konzervačního fondu je dokončena. Z retrospektivní konverze byla vyloučena periodika a odkazy (jak odkazy na jiné podoby jména původce, tak i odkazy na další spoluautory atd.). Ročenky a kalendáře byly zpracovány pouze v případech, kdy katalogizační lístky obsahovaly jeden ročník/číslo a bylo možné je zpracovat monograficky.
Kontrola a připisování chybějích signatur bylo dokončeno v květnu 2011.

Generální katalog univerzálního knihovního fondu II (1951-1995)

 Retrospektivní konverze generálního katalogu UKF II je dokončena.
V úplnosti zásuvky s písmeny A - D včetně (zpracováno Vodními stavbami Tábor). Bylo však nutné porovnat úplnost zpracování záznamů Vodními stavbami se skutečným stavem v bázi NKC a chybějící záznamy doplnit a některé zpracované záznamy opravit. Bylo dokončeno v roce 2009.
Další zásuvky byly zpracovány na základě selekce metodou RETROKON. Zpracovávána byla pouze zahraniční produkce a slovenika, z české produkce dokumenty získané jinak než povinným výtiskem (nákup, dar, zábor apod.) Výběr zahraniční produkce k retrospektivní konverzi se během let, v nichž zpracování probíhalo, měnil a přizpůsoboval potřebám NK ČR a uživatelům, prioritám zpracování a množství finančních prostředků. Selekce záznamů určených k retrospektivní konverzi byla prováděna na základě následujících hledisek: Záznamy, které byly dočasně vyřazeny z retrospektivní konverze z různých důvodů (dočasně vyloučeno z retrospektivní konverze znamená, že bude zpracováno, až bude dostatek finančních prostředků a časového prostoru), např.:

 • česká produkce (zpracovaná v projektu Zpřístupnění české národní produkce 20. stol. a v projektu Retrospektivní konverze generálních katalogů Národní knihovny ČR (Generální katalog národního konzervačního fondu, Generální katalog univerzálního knihovního fondu, Generální katalog Slovanské knihovny)). K záznamům české literární produkce budou pouze připsány signatury,
 • literatura, která má velmi nízkou frekvenci ve výpůjčním procesu (např. zahraniční disertace),
 • literatura, pro kterou není v současné době dostatečně připravena retrospektivní konverze (SW, pravidla apod.), např. periodika, přívazky, přítisky, sbírkové záznamy,
 • nečitelné záznamy (tify), které budou dodatečně hromadně opraveny (znovu naskenovány) a následně zpracovány.  
 • Literatura dle signatur: 
  Signatura 70   Signatura, na níž se stavěla literatura v severských jazycích. Z této signatury jsou zpracovávány pouze publikace, které jsou půjčovány („jdou přes pult“)
  Signatura Angl   Anglická literatura, která dříve byla ve studovně anglické literatury. Záznamy na tuto literaturu zpracovalo odd. OPAC a jsou součástí báze NKC.
  Signatura D   Signatura, na níž se od 60. let staví méně využívaná literatura, je zde i mnoho zahraničních disertačních prací.
  Signatura F   Doplňování této signatury skončilo v 60. letech, stavěla se na ní většinou socialistická literatura (mimo tzv. pokračovadla).
  Signatura G   Signatura, na níž se stavěla méně využívaná literatura. Odd. OPAC zpracovalo publikace až po signaturu G 6680. Záznamy jsou součástí báze NKC.
  Signatura L   Signatura, na níž se stavěla malá část fondu. Tato signatura je zpracována formou místního seznamu totožného s GK, možno zpracovat do báze separátně s knihou v ruce.
  Signatura M   Signatura, na níž se stavěla malá část fondu. Tato signatura je zpracována formou místního seznamu totožného s GK, možno zpracovat do báze separátně s knihou v ruce.

Mezi záznamy trvale vyloučené z retrospektivní konverze patří odkazy (jak odkazy na jiné podoby jména původce, tak i odkazy na další spoluautory atd.).

Chybějící záznamy po zpracování Vodními stavbami Tábor byly doplněny do báze NKC v průběhu roku 2009. V současné době probíhá připisování signatur z Generálního katalogu univerzálního knihovního fondu k záznamům české knižní produkce v bázi NKC. Dokončení bude záviset na personálních a finančních možnostech Národní knihovny ČR v příštích letech.

Generální katalog univerzálního knihovního fondu I (1501-1950)

Retrospektivní konverze Generálního katalogu univerzálního knihovního fondu probíhá.
Pro starší vrstvy katalogu (zejména staré tisky do roku 1800) byly v  roce 2002 vytvořeny pracovní postupy a metodika retrospektivní konverze, i zde byla použita modifikovaná metoda RETROKON. Dosud bylo metodou RETROKON zpracováno cca 3.700 záznamů. Po testovací fázi v roce 2003 se ukázalo, že pro staré tisky není metoda  RETROKON optimální. Staré tisky budou proto v závislosti na grantech dále zpracovávány metodou rekatalogizace. V bázi STT je kromě těchto záznamů zpřístupněno cca 900 záznamů z retrospektivní konverze Generálního katalogu národního konzervačního fondu.
Od roku 2006 probíhá retrospektivní konverze záznamů zahraniční knižní produkce z let 1801-1950. Česká knižní produkce tohoto období je doplňována do báze NKC v oddělení jmenného zpracování Národní knihovny ČR, eventuálně již byla zpracována v projektech Zpřístupnění české národní produkce 20. stol. a Retrospektivní konverze generálních katalogů Národní knihovny ČR (Generální katalog národního konzervačního fondu, Generální katalog univerzálního knihovního fondu, Generální katalog Slovanské knihovny).
Z retrospektivní konverze byly opět trvale vyloučené záznamy odkazů (jak odkazy na jiné podoby jména původce, tak i odkazy na další spoluautory atd.). Mezi dočasně vyloučené záznamy patří periodika, sbírkové záznamy, analytické záznamy a nečitelné záznamy (tify).
V současné době jsou zpracovávány skříně I-XX (A-Kunzd).
Zvýšení počtu zkonvertovaných záznamů brání nedostatek kvalitních přepisovačů.
Termín dokončení záleží na získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů.

Generální katalog univerzálního knihovního fondu III

Služební katalog pro dílové a periodické dokumenty ve fondu UKF (univerzální knihovní fond) vydávané do r. 1995. Zahrnuje údaje o jednotlivých svazcích či periodických číslech daného titulu z katalogů GK I a GK II, pokud je NK ČR doplňovala ještě po r. 1951. Katalog je v podstatě uzavřený, protože jednotlivé svazky či čísla se dopisují jen výjimečně. Řazení je substantivní (podle prvního podstatného jména). U "živých" seriálů existuje záznam pro nové přírůstky v online katalogu (ALEPH). Počítá se s propojením těchto záznamů v bázi NKC s naskenovaným katalogem pro starší vrstvu. S převodem celého katalogu do báze NKC se prozatím z finančních důvodů nepočítá.

Generální katalog Slovanské knihovny

Hlavní etapa retrospektivní konverze Generálního katalogu Slovanské knihovny byla dokončena.
Se zpracovanými záznamy se po konverzi do báze SLK ještě dále pracuje (v rámci pracovní doby) – dohledávají se nerozepsaná křestní jména a doplňují se.
Zbývá převést do báze SLK záznamy prozatím nevybrané pro retrospektivní konverzi, např. záznamy české produkce, které by se měly doplnit kopírováním záznamů z báze NKC; dále dokončit „krátké“ záznamy, které vznikly v bázi SLK z různých důvodů – při půjčování, umísťování knih v příruční knihovně nebo ve volném výběru apod.
Záznamy jsou přístupné v bázi SLK.
Retrokonverze byla dokončena v roce 2011.

Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu v Praze

Retrospektivní konverze Katalogu knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu v Praze probíhá. V současné době jsou dokončeny cca dvě třetiny. V rámci pracovní doby byly záznamy pro retrospektivní konverzi nevybrané (tj. ty, které již jsou v bázi SLK, ale pod jinou signaturou) doplněny přímo do báze SLK.
Záznamy jsou přístupné v bázi SLK.
Retrokonverze byla dokončena v roce 2010.

Bibliografie 19. století

Souborný katalog národní retrospektivní bibliografie 19. stol. zachycuje jazykově české tisky bez územního omezení z let 1801-1900 z pražských i mimopražských knihoven s vyznačením místa jejich výskytu. Registruje i drobné tisky (almanachy, kalendáře, výroční zprávy, koncertní a divadelní programy), neobsahuje noviny a časopisy z tohoto období.
Katalog nebude převeden metodou RETROKON. Záznamy Bibliografie 19. století jsou doplňovány do báze NKC oddělením jmenného zpracování.

Katalog hudebních tisků

Retrospektivní konverze dokončena. Záznamy jsou přístupné v bázi NKC v systému Aleph.

Notový incipitový katalog

Notový incipitový katalog byl v roce 2007 celý naskenován a je možné v něm vyhledávat dle autora nebo podle kódu notového incipitu. Způsoby vyhledávání lze kombinovat. S převodem do báze NKC se nepočítá.

Katalog knihovnické literatury

Retrospektivní konverze dokončena. Záznamy jsou přístupné v bázi KKL v systému Aleph.

Dokumentační kartotéka knihovnické literatury

Dokumentační kartotéka obsahuje záznamy časopiseckých článků, statí ze sborníků a metodických materiálů z oboru knihovnictví, knihovědy, bibliografie a informační vědy od roku 1970 do roku 1989. Od roku 1989 jsou záznamy zpřístupněny v bázi KKL v systému Aleph. Retrospektivní konverze záznamů z let 1970-1989 se neplánuje.

Souborný katalog zahraničních periodik

 Retrospektivní konverze dokončena. Záznamy jsou přístupné v Souborném katalogu České republiky v bázi SKCP.

 

 

Akce dokumentů