Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Souhrnné zprávy Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2008

Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2008

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2008 v rámci programu VISK 5 – RETROKON

Zpráva je tvořena především souhrnnou tabulkou obsahující základní informace o výsledcích jednotlivých projektů za rok 2008. Podkladem pro její vytvoření byly zprávy jednotlivých institucí, které jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu RETROKON.                                  

V roce 2008, stejně jako v předchozích letech, pokračovalo financování programu RETROKON ze zdrojů Ministerstva kultury ČR VISK 5 - RETROKON.

V průběhu roku 2008 bylo Ministerstvem kultury poskytnuto celkem 7 814 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly účelně vynaloženy na zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů ve formátu MARC21 a na naskenování významných katalogů. Nově bylo vytvořeno téměř 247 000 bibliografických záznamů, které jsou postupně předávány do Souborného katalogu ČR. V rámci Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi (NRIS) bylo zpřístupněno více než 230 000 naskenovaných záznamů v jednotném uživatelském rozhraní.

Nově zpřístupněné záznamy ve formátu MARC21 či v naskenované podobě otevírají místním i vzdáleným uživatelům českých knihoven další část jejich fondů. Z hlediska splnění stanovených cílů lze rok 2008 hodnotit jako úspěšný. Přidělená částka 7 814 000 Kč však nebyla plně dostačující a nepokryla veškeré náklady na zpracování knihovních fondů. V mnohých případech se jedná o katalogy značně rozsáhlé či katalogy jazykově a oborově specifické, jejichž zpracování je nejen z hlediska omezených finančních prostředků náročné. Úspěšné dokončení těchto projektů je pak otázkou delšího časového horizontu.

České knihovny v oblasti retrospektivní konverze katalogů nadále zaostávají za ostatními evropskými zeměmi. Program VISK 5 – RETROKON s dostatečným navýšením finančních prostředků tak představuje nutnou podmínku pro úspěšné pokračování a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven, která směřuje k úplnému otevření jejich knihovních fondů všem uživatelům.

Souhrnná tabulka

Instituce Název a charakteristika projektu Žádnáno (v Kč) Poskytnuto (v Kč) Počet záznamů (MARC) Počet nasken. záznamů Stav/poznámka Kontrola

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Zpřístupnění záznamů Generálního katalogu periodik Jihočeské vědecké knihovny na internetu

75 000

75 000

 

36 027

Prostřednictvím internetu zpřístupněn GK periodik; naskenováním lístkového katalogu (36 027 lístků) vytvořen základ pro retrospektivní konverzi

 

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Rekatalogizace fondu kompaktních disků hudebního oddělení JVK

31 000

31 000

700

 

Přímá rekatalogizace se zvukovým dokumentem v ruce; vytvořeno prvních 700 záznamů z celkových cca 4300 záznamů

 

Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.

Retrospektivní konverze generálního lístkového katalogu Knihovny AV ČR, v.v.i.

300 000

60 000

5 350

 

Vytvořeno 5 350 záznamů; spolupráce se SK ČR

 

Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i.

Retrospektivní katalogizace časopiseckého fondu Královské české společnosti nauk (1784-1952) (2. část)

 70 000

0

       

Moravská galerie v Brně

Pokračování retrokatalogizace fondu knihovny Moravské galerie v Brně

164 000

164 000

7 320 

 

Retrokatalogizace fondu monografií a výstavních katalogů české provenience; zpřístupnění záznamů v elektronickém katalogu MG

 

Moravská zemská knihovna v Brně

Retrokonverze monografií a seriálů v MZK Brno

550 000

550 000 

3 223 

 

Zpracovány záznamy monografií od r. 1983/84 níže; převod do formátu MARC 21; vytvořeno 3223 záznamů periodik (přes 9000 titulů) a odesláno do SK ČR

 

Muzeum Jindřichohradecka - knihovna

Retrokatalogizace literatury z odborného fondu Knihovny Muzea Jindřichohradecka

44 000

44 000 

2 000 

 

Retrokatalogizace 2000 záznamů z odborného fondu; záznamy uloženy v systému Clavius, předány do SK ČR; provedeno předmětové zpracování

 

Národní knihovna ČR

Retrospektivní konverze katalogů NK ČR (Generální katalog univerzálního knihovního fondu I, Katalog Ruského zahraničního historického archivu) 

806 000

806 000

34 000

 

Retrokonverze záznamů GK UKF I (16 300 záznamů), předvýběr záznamů GK UKF I (23 000 záznamů), retrokonverze záznamů RZHA (18 000 záznamů); báze SLK02 postupně importována do SK ČR

 

Národní knihovna ČR

Retrospektivní konverze katalogu hudebních tisků uložených v hudebním oddělení NK ČR

2 228 000

2 228 000

93 895

 

Přepis 93 895 naskenovaných katalogizačních lístků, následné strukturování v programu ProTag a jejich zpřístupnění

 

Národní lékařská knihovna

Retrokatalogizace fondů Národní lékařské knihovny VI

490 000

478 000

21 000 

 

Katalogizace monografií z l. 1700-1950 (1000 záznamů); retrospektivní konverze BMČ z l. 1972-1975 (20 000 záznamů); záznamy zpracovány ve formátu UNIMARC v systému Medvik, přiřazeny deskriptory MeSH, znaky MDT a kód Konspektu a obory NLK; plánován přechod na formát MARC21

 

Národní muzeum – České muzeum hudby

Retrospektivní konverze katalogů hudebněhistorického oddělení Národního muzea-Českého muzea hudby - 3. etapa

175 000

116 000

 

67 000

Naskenován katalog hudební knihovny (8 550 záznamů), osobní fondy hudebníků (42 651 záznamů) a fond nenotových rukopisů (15 800 záznamů); v rámci NRIS zpřístupněno celkem 67 000 záznamů

 

Národní muzeum – Knihovna NM

Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Národního muzea – část česká, 4. etapa

500 000

120 000

3 165

 

Strukturovaný přepis 3 165 záznamů do formátu MARC21; zkontrolováno 3 000 záznamů

 

Národní technické muzeum (knihovna)

Retrospektivní konverze historického fondu knihovny Národního technického muzea v rámci NPRK katalogů knihoven v ČR - RETROKON

310 000

310 000

5 000

 

Pokračování v retrokatalogizaci histor. fondů (převážně literatura z 19. stol., staré tisky ze 17. a 18. stol.); doplněno věcné utřídění, tvorba hesel tezauru; zpřístupnění záznamů v rámci elektronického katalogu NTM a oborových bran

 

Památník národního písemnictví (knihovna)

Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně PNP

310 000

310 000

30 000 

Konverze jmenného katalogu (III. Část - 30 000 lístků)

 

Regionální muzeum v Chrudimi (knihovna)

Katalogizace fondu knihovny Regionálního muzea v Chrudimi do elektronického katalogu

255 000

150 000

12 818 

 

Digitální katalogizace fondu odborné příruční knihovny a katalogizace regionální knihovny; ročně zpracováno 300 kusů starých tisků a rukopisů; záznamy předány do SK ČR

 

Slezské zemské muzeum v Opavě – Ústřední knihovna

Retrokatalogizace přírůstků knih z let 1987-1991 do elektronického katalogu v Ústřední knihovně Slezského zemského muzea v Opavě

100 000

100 000

6 000

 

Pokračování v retrokatalogizaci fondu Ústřední knihovny SZM s cílem převést celý fond knihovny do elektronické podoby

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Retrospektivní zpracování seriálů z fondu SVK s vazbou na Souborný katalog ČR

66 000

66 000 

5 324 

 

Retrospektivní zpracování regionálních seriálů; přechod z formátu UNIMARC na MARC21; vytvořeno 4497 záznamů svazků a 827 souborných záznamů seriálů; import záznamů do SK ČR; záznamy přístupné v elektronickém katalogu SVK a z JIB

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Rekatalogizace fondu seriálů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a jeho zpřístupnění na Internetu

246 000

246 000

618

 

Celkem zpracováno 618 záznamů a připojeno 7 026 záznamů jednotek (ročníků); záznamy zpracovány ve formátu MARC21 v systému Aleph a dodány do SK ČR

 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze  - Knihovna UMPRUM

Pokračování v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1948 až 1953 do elektronického katalogu v Knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze

169 000

169 000

4003

 

Zpracovány přírůstky z l. 1949-1953 s výjimkou r. 1948; záznamy předány do SK ČR, zpřístupněny v on-line katalgou knihovny UPM, prostřednictvím JIB a oboré brány Umění a architektura (ART)

 

Univerzita Karlova v Praze (knihovna)

Retrospektivní konverze fondu Knihovny FF UK

180 000

180 000

8467

 

Zpracován živý fond unikátních sbírek FF UK; umožněno on-line vyhledávání dle bibliograf. údajů, předmět. hesel, tříd konspektu; záznamy dodány do Centrálního katalogu UK

 

Ústav zemědělských a potravinářských informací (knihovna)

Retrospektivní konverze zemědělské a potravinářské literatury

67 000

67 000

   

Pořízeno 2 995 záznamů; zpracovány publikace požadované čtenáři, publikace z převzatých knihoven České národní rady a Zemědělských výzkumných ústavů a publikace pořízené knihovnou v l. 1985-1992; záznamy vyhledatelné dle hesel z tezauru AGROTERM a kódů MDT

 

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrokonverze a verifikace záznamů VKOL se Souborným katalogem ČR

127 000

127 000

1 251

 

V r. 2008 zpřístupněno a verifikováno 1 251 záznamů zahraničních periodik, k nim připojeno 21 135 jednotek; doplněna ISSN

 

Vědecká knihovna v Olomouci

Retrokonverze záznamů hudebnin z generálního lístkového katalogu VKOL do roku 1959

191 000

191 000

2 669

 

Vytvořeno 2 669 záznamů hudebnin; záznamy přístupné v elektronickém katalogu VKOL, v rámci JIB a SK ČR; propojení záznamů do souboru národních autorit

 

Západočeské muzeum v Plzni (knihovna)

Rekatalogizace části studijního fondu z let 1879-1900 knihovny Západočeského muzea v Plzni

120 000

120 000

   

Rekatalogizace 4 448 záznamů z nejstarší části studijního fondu knihovny ZM; dodání záznamů do SK ČR; přechod na formát MARC21

 

Židovské muzeum v Praze (knihovna)

Retrokonverze lístkových katalogů knihovny Židovského muzea v Praze s cílem jejich zpřístupnění prostřednictvím ineternetu

240 000

100 000

 

130 000

Převod skenů Předválečného katalogu do formátu MARC 21; import záznamů do databáze ŽMP; přispívání do SK ČR a zpřístupnění záznamů prostřednictvím JIB

 
Celkem  

7 814 000

6 808 000

246 803

233 027

   

17. 2. 2009
Dita Kacerovská

NAHORU

Akce dokumentů