Osobní nástroje
Nacházíte se zde: Úvod Dokumenty Souhrnné zprávy Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2007

Souhrnná zpráva o plnění cílů VISK 5 - 2007

Souhrnná zpráva o plnění cílů retrospektivní konverze katalogů českých knihoven realizované v roce 2007 v rámci programu VISK 5 – RETROKON

Zpráva je tvořena především souhrnnou tabulkou obsahující základní informace o výsledcích jednotlivých projektů za rok 2007. Podkladem pro její vytvoření byly zprávy jednotlivých institucí, které jsou v úplnosti k nahlédnutí u odborného garanta programu RETROKON.

V roce 2007 opět pokračovalo financování programu RETROKON ze zdrojů Ministerstva kultury ČR VISK 5 – RETROKON. Výjimku tvořil rok 2003, kdy byl program RETROKON financován pomocí programu 234 118 Obnova majetku státních kulturních zařízení poškozeného povodní 2002, oblast retrospektivní konverze katalogů v rámci prevence.

Pro rok 2007 bylo celkem Ministerstvem kultury poskytnuto 7 453 000 Kč. Tyto prostředky byly účelně vynaloženy na zpracování bibliografických záznamů českých i zahraničních monografií a seriálů a na naskenování významných katalogů. Během roku 2007 bylo tedy nově vytvořeno více než 200 000 bibliografických záznamů v mezinárodním formátu MARC, které jsou postupně předávány do Souborného katalogu ČR, a zpřístupněno více než 550 000 naskenovaných záznamů v jednotném uživatelském rozhraní Národního informačního systému pro retrospektivní konverzi.

V roce 2007 bylo místním i vzdáleným uživatelům zpřístupněno velké množství záznamů českých knihoven a tento rok lze z hlediska splnění dílčích cílů hodnotit jako úspěšný. Často se však jedná o rozsáhlé katalogy, jejichž zpracování trvá, především z důvodu omezených finančních prostředků, i několik let a tyto projekty pak mají dlouhodobější charakter.

Bohužel i přes veškerou snahu jednotlivých knihoven ještě stále nejsou zcela otevřené veškeré knihovní fondy a retrospektivní konverze katalogů českých knihoven stále zaostává za dalšími evropskými zeměmi. Pokračování programu VISK 5 – RETROKON s dostatečnými finančními prostředky je tak nutnou podmínkou pro úspěšné pokračování a dokončení retrospektivní konverze katalogů českých knihoven, která povede k úplnému otevření jejich knihovních fondů uživatelům.

Souhrnná tabulka

Instituce Název a charakteristika projektu Žádáno (v Kč)  Poskytnuto (v Kč) Počet záznamů (MARC) Počet nasken. záznamů Stav/poznámka Kontrola
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Zpřístupnění záznamů generálního katalogu starých tisků JVK na internetu

490 000

490 000

22 694

  Přepis a převod 22 694 záznamů naskenovaných v r. 2006 do strukturované podoby. Následuje převod do systému ARL  
Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. Retrospektivní katalogizace časopiseckého fondu Královské české společnosti nauk (1784-1952)

154 000

154 000

1 000

  Rekatalogizace do systému ALEPH 500 (kontrola s ISSN) – 1000 záznamů časopisů. Po skončení budou záznamy editovány a doplňovány do Souborného katalogu ČR – Seriály a Souborného katalog VPK  
Moravská galerie v Brně Zahájení retrokatalogizace v knihovně Moravské galerie v Brně za rok 2007

140 000

140 000

6 528

  Retrokatalogizace záznamů monografií a výstavních katalogů do systému T-Series  
Moravská zemská knihovna v Brně Retrokonverze monografií a seriálů v MZK Brno

520 000

520 000

29 418

  Vytv. 26 307 zázn. monografií a 3 111 zázn. periodik. Navíc sloučeno 9 357 zázn. ze 3 původně samostatných bází. Zázn. odesl. do SK ČR.  
Moravské zemské muzeum  Vytvoření centrální databáze knižních a časopiseckých fondů Knihovny Moravského zemského muzea pomocí technologie RETROKON 2007 

29 000

29 000

1 318

  Zkatalogizované přírůstky z let 1987-2004 a příruční knihovna – 1 318 záznamů  
Muzeum Jindřichohradecka - knihovna Retrokatalogizace regionální a odborné literatury z odborného fondu Knihovny Muzea Jindřichohradecka

30 000

30 000

2 000

  Retrokatalogizace fondu regionální literatury; záznamy uloženy v systému Clavius, předány do SK ČR  
Národní knihovna ČR Retrospektivní konverze generálních katalogů NK ČR 

690 000

690 000

38 000

  Retrokonverze záznamů GK UKF I (14 000 zázn.), předvýběr záznamů GK UKF I (25 000 záznamů) retrokonverze záznamů GK SLK (24 000 zázn.). Zázn. do SK ČR  
Národní knihovna ČR Retrospektivní konverze katalogů historických fondů

625 716

235 000

3 239

  Z důvodu snížení dotace provedena pouze retrokonverze 3239 záznamů Truhlářova latinského katalogu. Záznamy ve formátu MASTER – konverze do formátu MARC21.  
Národní knihovna ČR Retrospektivní konverze notového incipitového katalogu, součásti Souborného hudebního katalogu Národní knihovny České republiky

1 895 260

1 895 000

 

280 860

Naskenování a zpřístupnění 280 890 záznamů.   
Národní lékařská knihovna Retrokatalogizace fondů Národní lékařské knihovny V

440 000

440 000

11 407

  Vytvořeno 457 bibliogr. záznamů disertací (484 exemplářů), 950 bibliogr. záznamů monografií (1516 exemplářů) tzv. „Knihovny Zdravotnického muzea NLK“ , 10 000 bibliografických záznamů BMČ. Dis. a monogr. zprac. de visu, obohaceny o deskriptory MeSH, MDT, Konspekt. Katalogy BMČ - retrokonverze  
Národní muzeum – České muzeum hudby Retrospektivní konverze katalogu hudebnin hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby – 2.etapa

225 000

225 000

 

139 354

Naskenování dvou katalogů notového archivu hudebněhistorického oddělení (celkem 139 354 karet), přístupné v rámci NRIS.  
Národní muzeum – Knihovna NM Retrospektivní konverze Generálního jmenného katalogu Knihovny Národního muzea – část česká, 3.etapa

660 000

630 000

16 730

  Strukturovaný přepis do formátu MARC21; přepsaných záznamů – 16 730, kontrola 6 009 záznamů. Záznamy jsou v online katalogu Knihovny Národního muzea   
Národní muzeum – Knihovna NM Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea

352 000

352 000

10 568

  Z 22 788 naskenovaných lístků vybráno 10 568 pro přepis a strukturování do systému KP Win.  
Národní technické muzeum (knihovna) Zpřístupnění mimoformátového katalogu geodetického fondu knihovny Národního technického muzea v rámci programu retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR – RETROKON

88 000

88 000

2 000

  Zpracování katalogu geodetického fondu (převážně literatura 19. stol.) – rekatalogizace – katalogizační standardy pro staré tisky. Proběhlo věcné utřídění záznamů (MDT, předmět. hesla, hesla z tezauru). Zázn. předány do soub. katalogu ČR.  
Památník národního písemnictví (knihovna) Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně PNP

241 500

241 000

25 000

  Konverze jmenného katalogu – II část.  
Slezské zemské muzeum v Opavě – Ústřední knihovna Retrokatalogizace fondu Ústřední knihovny Slezského zemského muzea v Opavě – zpracování přírůstků z let 1995-1999

220 000

100 000

10 580

  Retrokatalogizace do systému Clavius; zpracování přírůstků z let 1995-1999 (6450 záznamů monografií) + z let 1992-1994 (4130 záznamů monografií)  
Středočeská vědecká knihovna v Kladně Středočeské seriály 19. a 20. století - retrospektivní konverze katalogů a soupisů seriálů vydávaných na území Středočeského kraje

79 000

78 000

    Uložení bibliogr. záznamů seriálů z části paměťových institucí Středočeského kraje do programu ARL. Většinou rekatalogizace. Záznamy ve formátu UNIMARC.   
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Zpracování regionálních monografií v knihovnách  paměťových institucí  Královéhradeckého  kraje

98 000

98 000

    Bylo vytvořeno 3636 bibliogr. záznamů (většinou metodou de visu) a 7844 záznamů bylo opraveno.  
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Rekatalogizace fondu seriálů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a jeho zpřístupnění na Internetu

255 320

220 000

607

  Celkem zpracováno 607 záznamů a připojeno 12 140 záznamů jednotek (ročníků). Zázn. do SK ČR  
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze  - Knihovna UMPRUM Pokračování v retrokatalogizaci přírůstků knih z let 1950 až 1959 do elektronického katalogu v Knihovně Uměleckoprůmyslového musea v Praze

220 000

210 000

5 743

  Zpracovány přírůstky z let 1954-1959. Zázn. předány do SK ČR  
Ústav zemědělských a potravinářských informací (knihovna) Retrospektivní konverze zemědělské a potravinářské literatury

70 000

70 000

8 500

  Rekatalogizace zemědělské a potravinářské literatury; dokončení rekatalogizace litaratury z převzaté Zahradnické knihovny. Zázn. doplněny o hesla tezauru Agroterm a o MDT. Záznamy do SK ČR.  
Vědecká knihovna v Olomouci Retrokonverze bohemikálních monografií z let 1801-1900 ve fondu VKOL

135 100

135 000

7 732

  V roce 2007 bylo vytvořeno 7 732 záznamů titulů bohemik 19. stol. VKOL. Za 3 roky trvání projektu celkem 20 556 zázn.Záznamy do SK ČR.  
Vědecká knihovna v Olomouci Retrokonverze zahraniční periodické literatury ve Vědecké knihovně v Olomouci : verifikace se Souborným katalogem ČR a její zpřístupnění na internetu

133 500

133 000

1 747

  Celkem bylo vytvořeno 1 747 bibliografických záznamů, připojeno 27 112 jednotek. Výsledky odesílány do SK ČR  
Židovské muzeum – Knihovna Žid. muzea Skenování katalogů knihovny Židovského muzea v Praze metodou RETROKON s cílem zpřístupnit záznamy na internetu a umožnit zasílání online objednávek

342 000

250 000

 

130 000

Zpřístupněny v naskenované podobě s možností on-line objednávání byly tři nejfrekventovaněji využívané a badatelsky významné katalogy.   

Celkem

 

8 133 386

7 453 000

204 811

550 214

   

Anna Nerglová
6.3.2008

NAHORU

Akce dokumentů